Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

"Liesek – Oravica, úprava toku"

11.05.2020

V zmysle ustanovenia § 16a ods. 7 vodného zákona  informácia pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s odborným stanoviskom VÚVH a projektovou dokumentáciou pre navrhovanú činnosť

 

„Liesek – Oravica, úprava toku“

 


Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie