hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BA-OSZP2-2019/016830 GEOSET – Inžiniering, s.r.o.

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania Č. OU-BA-OSZP2-2019/016830

podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ZB. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)

Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava bola doručená žiadosť spoločnosti GEOSET – Inžiniering, s.r.o., Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava o vydanie rozhodnutia podľa § 16 a ods.1 vodného zákona, či stavba „BOHNENKAMP – Prístavba logistickej haly“ je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods.6 písm. b) vodného zákona.

Okresný úrad Bratislava oznamuje začatie správneho konania v predmetnej veci.

Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

Odborné stanovisko k navrhovanej činnosti vydala poverená osoba Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava dňa 29.01.2019.

Verejnosť môže písomné stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku poverenej osoby, ktoré sú priložené k tejto informácii doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava do 10 dní odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania.