hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Svätý Jur, protipovodňová ochrana - sústava poldrov na Jurskom potoku

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia:

Hradištná: správa, situácia

Jozefkovo údolie: správa, situácia

Jurský potok: správa, situácia

Odborné stanovisko

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie