hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta – ľavý breh – rkm 142,700 – 143,040 (rkm 36,700 – 37,040)

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia

Odborné stanovisko