hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

IBV Panské, Topoľčany

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Súčasťou je informácia pre verejnosť, projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti a odborné stanovisko.

Náležitosti dostupné na webovom sídle príslušného orgánu štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie