hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Hydrogeologický vrt Š1-NB IV s geotermálnou vodou - lokalita Púšť pri Prievidzi

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia: titulky, sprievodná správa, prehľadná situácia, celková situácia, konštrukčné riešenie

Odborné stanovisko