Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY DO ROKU 2030

09.01.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie začalo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu „Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030.“ Oznámenie vypracované podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z.z. je uverejnené na adrese www.enviroportal.sk/sk/eia
Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany biodiverzity a krajiny, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.