hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030

Informácia k vypracovaniu správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a informácia o verejnom prerokovaní „Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030„

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 17 v spojení s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bola vypracovaná správa o hodnotení strategického dokumentu „Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030“, ktorá sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, , tel.: 02/ 5956 2253, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.

 

Pripomienky k správe o hodnotení je možné zaslať na adresu MŽP SR do 21 dní od uverejnenia tejto informácie.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení sa uskutoční 30.9.2019 v kinosále Slovenského hydrometeorlogického ústavu, Jeséniova 17, Bratislava v čase od 9.30 do 12.00 hod.