hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

11855/2024 - Upovedomenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia vo veci navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky („ďalej ako „ministerstvo“), sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydalo záverečné stanovisko č. 35/2022-1.7/dh, 40112/2022, 40113/2022-int. zo dňa 02. 11. 2022 (ďalej ako „rozhodnutie“), ktorým rozhodlo podľa § 37 zákona a v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku, že súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ navrhovateľa ewia a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, zastúpeného advokátskou kanceláriou Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o., Cintorínska 3/a, 81108 Bratislava.

V stanovenej lehote boli doručené stanoviská, ktoré tvoria podklad rozhodnutia, na základe čoho Vám ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z., ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z., v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamuje, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia v konaní vedenom podľa § 61 správneho poriadku vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 na odbore práva, po predchádzajúcej dohode.

Vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhnúť jeho doplnenie možno v lehote do 5 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia.

S pozdravom

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 5956 2210 | e-mail: zuzana.dzundova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

Toto upovedomenie sa doručuje účastníkom konania uvedeným v rozdeľovníku formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a jeho webovom sídle. Upovedomenie bude zároveň zverejnené na úradnej tabuli dotknutej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.