hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rozhodnutie o odvolaní proti OU-BA-OSZP1-2017/025449/DUM-r zo dňa 11.12.2017 (Vrakuňa)

Bratislava 12. júla 2018

Číslo spisu: 5190/2018-5.2

Číslo záznamu: 38293/2018

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnej geológie (ďalej len „ministerstvo“) ako odvolací správny orgán príslušný v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zá-kona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a do-plnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 409/2011 Z. z.“) podľa § 46 a 47 a podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

z a m i e t a

odvolanie účastníka konania HASTA, s.r.o., so sídlom: Bytčianska 131, 010 03 Žilina, IČO: 31 646 751 zo dňa 09.01.2018 a odvolanie účastníka konania Jozefa Gregora, Bernolákova 56, 902 01 Pezinok zo dňa 04.01.2018 proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odbor starostli-vosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja číslo: OU-BA-OSZP1-2017/025449/DUM-r zo dňa 11.12.2017 a

p o t v r d z u j e

rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja číslo: OU-BA-OSZP1-2017/025449/DUM-r zo dňa 11.12.2017, ktorým bol schválený plán prác na odstránenie environ-mentálnej záťaže „B2 (020) / Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD (SK/EZ/B2/136)“.

Rozhodnutie o odvolaní proti OU-BA-OSZP1-2017/025449/DUM-r zo dňa 11.12.2017 (Vrakuňa) (pdf, 290 kB)