Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Priority Európskej komisie (2019-2024)

1. decembra 2019 začala svoje pôsobenie nová Komisia na čele s predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou, ktorá pre jej 5-ročný mandát stanovila nasledujúcich šesť hlavných cieľov pre Európu:
  1. Európsky ekologický dohovor
  2. Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí
  3. Európa pripravená na digitálny vek
  4. Ochrana nášho európskeho spôsobu života
  5. Silnejšia Európa vo svete
  6. Nový impulz pre európsku demokraciu

Nová štruktúra Európskej komisie potvrdzuje, že hlavnou prioritou bude klimatická a digitálna transformácia. Ursula von der Leyenová považuje obe za tzv. „enablingpriority únie. To znamená, že tieto ciele budú musieť byť zohľadnené vo všetkých politikách, ktorými sa únia bude zaoberať. Za obe portfóliá budú zodpovední výkonní podpredsedovia - klimatické bude viesť Frans Timmermans a digitálne zase Margrethe Vestager. F. Timmermans má po predsedníčke von der Leyenovej druhé najsilnejšie postavenie v Komisii.

Z vyššie uvedených priorít súčasnej Európskej komisie je pre Ministerstvo životného prostredia SR bezprostredne relevantná priorita číslo 1, t.j. Európsky ekologický dohovor, ktorý je v novej Komisii zastrešený dvoma komisármi: výkonným podpredsedom pre Európsky ekologický dohovor a komisárom pre životné prostredie a oceány.

Priority výkonného podpredsedu pre Európsky ekologický dohovor (European Green Deal) (2019-2024)

Nový výkonný podpredseda pre Európsky ekologický dohovor a zároveň komisár pre klímu Frans Timmermans (2019-2024) si pre svoj 5-ročný mandát stanovil nasledujúce priority:

Timmermansovi podlieha Generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti klímy (DG CLIMA).

Priority komisára pre životné prostredie a oceány (2019-2024)

Komisár pre životné prostredie a oceány Virginijus Sinkevičius (2019-2024) sa bude venovať problematike krajiny, prírodného prostredia, moriam a oceánom, ktoré sú súčasťou sociálnej štruktúry EÚ a zdrojom veľkého prírodného a hospodárskeho bohatstva. Cieľom budú opatrenia na ich uchovanie a ochranu a čo najlepšie využívanie ich potenciálu vrátane investovania do  budúcnosti a ich zabezpečením pre budúce generácie. Životné prostredie, modré hospodárstvo a rybné hospodárstvo by mali tvoriť neoddeliteľnú súčasť Európskeho ekologického dohovoru (European Green Deal), ktorý pomôže napĺňať ambície v oblasti klímy a zároveň vytvárať pracovné miesta a udržateľný rast.

Sinkevičius sa zaviazal počas svojho 5-ročného mandátu dosiahnuť nasledujúce ciele:

Sinkevičiusovi podliehajú Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (DG ENV)Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo (DG MARE).

Viac informácií o prioritách Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej nájdete v dokumente Politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu (2019 – 2024) - "Ambicióznejšia Únia: Môj plán pre Európu" (PDF, 1.1 MB) alebo na tejto stránke Európskej komisie.

Viac informácií o pracovnom programe Komisie nájdete na tejto stránke Európskej komisie.

Viac o záväzkoch výkonného podpredsedu F. Timmermansa prezentovaných počas vypočúvania pred Európskym parlamentom nájdete v anglickom jazyku na www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638437/IPOL_BRI(2019)638437_EN.pdf (PDF, 227kB).

Viac o záväzkoch komisára V. Sinkevičiusa prezentovaných počas vypočúvania pred Európskym parlamentom nájdete v anglickom jazyku na
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/629208/IPOL_BRI(2019)629208_EN.pdf (PDF 313kB).