Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ústav zoológie SAV

15.02.2018

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava podal dňa 13. februára 2018 žiadosť o zmenu rozhodnutia o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 podľa § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Predmetná zmena sa týka zrušenia súhlasu pre priestor zaevidovaný na ministerstve životného prostredia pod číslom 4420810.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 16. marca 2018 na adresu: