hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 1. časť – Národný program znižovania emisií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (ďalej len „MŽP SR“) ako rezortný orgán, zahájilo prípravu strategického dokumentu „Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 1. časť – Národný program znižovania emisií“.

MŽP SR ako rezortný orgán v súlade s § 17 v spojení s § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že určilo v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie rozsah hodnotenia strategického dokumentu, ktorý sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, odbor ochrany ovzdušia, zuzana.faberova@enviro.gov.sk, tel.: 02/595 626 64, v pracovné dni od 8:00 do 16:00 h. Pripomienky k rozsahu hodnotenia môžete zaslať na adresu MŽP SR do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

RH Stratégia ochrany ovzdušia do roku 2030.pdf (pdf, 1,17MB)