hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Štrasburgu diskutujú odborníci na ochranu prírody

Ochrana voľne žijúcich druhov a cenných prírodných lokalít, eliminácia vtáčej kriminality, budovanie sústavy chránených území Emerald mimo EÚ, ktorá je obdobou európskej sústavy Natura 2000. Aj o týchto témach diskutujú vo francúzskom Štrasburgu zástupcovia 40 štátov na 36. zasadnutí Stáleho výboru Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, známeho ako Bernský dohovor. Slovenská republika, ako predsedajúca krajina v Rade EÚ, je na tomto podujatí (15. - 18.11.) koordinátorom členských štátov EÚ. 

Na rokovaní je prítomných 73 delegátov zmluvných strán Bernského dohovoru, 45 zástupcov 23 členských štátov EÚ a Európskej komisie vrátane odborníkov z Ministerstva životného prostredia SR, ako aj 31 predstaviteľov sekretariátov iných medzinárodných dohovorov a mimovládnych organizácií.

Stály výbor Bernského dohovoru už stihol prerokovať návrh odporúčania k téme biodiverzita a zmena klímy, ktorá patrí k aktuálne najpálčivejším témam. Bez pripomienok bol prijatý návrh Kódexu dobrej praxe pre rekreačné člnkovanie a invázne nepôvodné druhy. Naďalej pokračujú rokovania, ako zabrániť šíreniu invázneho druhu potápnica bielolíca v Európe. Najnáročnejšia je koordinácia postojov EÚ a jej členských štátov v prípade odporúčania pre kontrolu populácie norka amerického, ktorý je v niektorých európskych štátoch významným kožušinovým zvieraťom, avšak v prírode je agresívnym inváznym druhom s nepriaznivým vplyvom na pôvodného norka európskeho a na niektoré druhy vtáctva.

Účastníci podujatia prerokovali aj návrh Kódexu dobrej praxe pre lesné plantáže a invázne druhy drevín. Aktuálne je predmetom diskusií návrh programu záchrany pre kršiaka rybožravého, ako aj prípady možného porušovania dohovoru vo vybraných krajinách, problematika Európskeho dohovoru pre chránené územia, príspevok Bernského dohovoru k plneniu Strategického plánu Dohovoru o biologickej diverzite a iné.

Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: Peter Skoberne