hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort prevezme zodpovednosť za sanáciu skládky vo Vrakuni

Bývalú skládku Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa odstráni Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Rozhodla o tom vláda SR, ktorá určila príslušné ministerstvo pre túto nebezpečnú skládku, ako aj pre ďalších päť lokalít, v prípade ktorých okresné úrady v sídle kraja zastavili konanie o určení povinnej osoby v zmysle zákona o environmentálnych záťažiach. Určenie príslušného ministerstva je nevyhnutné kvôli čerpaniu finančných prostriedkov z fondov EÚ. 

Odstraňovanie environmentálnych záťaží patrí medzi priority ministerstva životného prostredia.Osobitne skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova patrí medzi naše najvyššie priority. Ministerstvo napriek procesným nutným krokom už konalo a koná a doteraz nečakalo so založenými rukami. Máme projekt, urobili sme geologický prieskum rizík skládky, požiadali o dočasnú stavebnú uzáveru a pravidelne sa zúčastňujeme na verejných zhromaždeniach vo Vrakuni, kde informujeme občanov. Napríklad v júni sme im predstavili aj projekt. Minister László Sólymos sa stretol aj s vedením Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa,“ povedal po rokovaní vlády štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko.

Na sanáciu skládky vo Vrakuni sa má použiť metóda enkapsulizácie (nepriepustná bariéra), ktorou sa obsah skládky zaizoluje od okolitého prostredia. Predpokladané náklady sú okolo 20 až 25 miliónov eur. Výdavky by sa hradili najmä z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Odhadovaný termín začatia prác je druhá polovica roku 2017, v závislosti od dĺžky procesu verejného obstarávania.

Ministerstvo životného prostredia je podľa vládou schváleného materiálu zodpovedné aj za odstránenie ďalších troch skládok priemyselných odpadov, a to konkrétne v Ružinove – lokalita Čierny les, v Myjave – skládka galvanických kalov Holičov vrch a v Komárne – lokalita Harčáš. V dvoch prípadoch, Martin – kasárne SNP a Sliač – letecké kasárne, prevezme zodpovednosť za odstránenie environmentálnej záťaže Ministerstvo obrany SR. Pôvodca v týchto prípadoch zanikol a okresné úrady v sídle kraja nemohli určiť povinnú osobu zodpovednú za odstránenie týchto environmentálnych záťaží.

V ďalšom kroku musí určené príslušné ministerstvo (MŽP SR a MO SR) predložiť plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže na schválenie okresnému úradu v sídle kraja, odboru starostlivosti o životné prostredie. Po schválení plánov prác začne príslušné ministerstvo verejné obstarávanie na zhotoviteľa geologických prác zameraných na sanáciu environmentálnych záťaží a následne bude možné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Odbor komunikácie MŽP SR