hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Svetový deň vody v envirorezorte

V utorok 22. marca si celý svet pripomenie Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti rezort životného prostredia pripravil viacero aktivít, ktoré sú zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia prostredníctvom organizovania školských programov, výstav a prednášok, ale aj čistenia brehov vodných tokov a nádrží. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je Voda a pracovné príležitosti. 

Ministerstvo životného prostredia a jeho rezortné organizácie pri tejto príležitosti usporiadajú viacero podujatí pre verejnosť. Pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR sa v utorok, 22. marca o 10:00 uskutoční slávnostné stretnutie pracovníkov vo vodnom hospodárstve na zámku Vígľaš. Hlavnými organizátormi podujatia sú Asociácia vodárenských spoločností a Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve. Téme Svetového dňa vody je venovaná aj výstava výtvarných diel študentov stredných umeleckých škôl v átriu budovy Ministerstva životného prostredia, ktorá potrvá do 1. apríla 2016. 

V rámci medzinárodného veľtrhu Coneco Racioenergia bude vo štvrtok, 7. apríla 2016 v Incheba Expo Clube odborná konferencia s názvom Voda a zamestnanosť. Vodné hospodárstvo pociťuje akútny nedostatok nových pracovných síl s príslušným vzdelaním v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva. Aktuálne sa uvedeným problémom zaoberajú nielen zamestnávatelia, ale aj štátne inštitúcie.

Štátna ochrana prírody SR pripravuje rôzne vzdelávacie prednášky a exkurzie. Správa TANAPu a NAPANTu organizujú besedy a tvorivé dielne pre materské, základné a stredné školy, ale aj domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov a centrá seniorov. Správa NP Muránska planina si pripravila prednášky na tému ochrana vodných ekosystémov a prácu s modelmi o vode.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prostredníctvom Strediska environmentálnej výchovy Dropie pripravuje program pre 70 žiakov Základnej školy Nábrežná v Nových Zámkoch. Zaujať ich chce interaktívnou prezentáciu hlavových vŕb spojenou s prednáškou o význame vody v krajine a vody ako ekosystému. Pre žiakov je pripravená aj interaktívna výstava Kolmý breh - najlepšie miesto pre život. SAŽP pri svojich výchovných aktivitách pravidelne zaraďuje počas celého roka témy zamerané na ochranu vody a  jej význam pre život do organizovaných školských programov, súťaží, kontinuálnych vzdelávaní a prednášok. Napríklad počas súťaže Enviróza mapujú žiaci environmentálne záťaže, ktoré môžu mať v mnohých prípadoch vplyv aj na kvalitu vodných zdrojov. Na ochranu tejto životne dôležitej tekutiny sú zamerané niektoré projekty, ktoré do súťaže ProEnviro o najlepší environmentálny projekt prihlasujú školy.
Na Svetový deň vody je naplánovaná aj uzávierka XI. ročníka celoslovenskej olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky 2015/2016, ktorá je určená žiakom druhého stupňa základných škôl.

Do aktivít v rámci Svetového dňa vody sa zapojí aj Slovenský vodohospodársky podnik prostredníctvom svojich odštepných závodov a Správ povodí vodných tokov. Pripravené sú aj rôzne prednášky pre žiakov základných a stredných škôl napríklad v Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote.
Čistiť brehy zdrže Veľké Kozmálovce budú zamestnanci Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa v Leviciach. Okolie vodnej stavby Veľké Kozmálovce a ochranné hrádze Ipľa v Šahách slúžia ako oddychové zóny pre miestnych obyvateľov, kde sa dá rybárčiť, bicyklovať, korčuľovať, či prechádzať sa. Takýmito aktivitami chcú zamestnanci správy povodia prispieť k zdravému životnému prostrediu a zároveň si pripomenúť Svetový deň vody.
Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica sa dohodla so starostami obce Telgárt a obce Povrazník na odstránení skládok odpadov na brehoch rieky Hron a vodnom toku Driekyňa. Správa povodia Slanej Rimavská Sobota spoločne s Obecným úradom Plešivec a miestnymi obyvateľmi vyčistí okolie rieky Slanej, ale aj vodného toku Muráň.
Pracovníci Správy povodia horného Váhu v spolupráci s obcami Vlachy a Bešeňová budú čistiť brehy VS Bešeňová a s Občianskym združením Centrum Belanov vyčistia aj vodohospodársky významný tok Revúca.
Odštepný závod Košice pripravil pre žiakov ZŠ Krosnianska Košice prezentáciu s názvom O vodnom hospodárstve k Svetovému dňu mokradí a Svetovému dňu vody.
Pracovníci Správy povodia Dunajca a Popradu v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou odoberú vzorky vody z domových studní na bezplatnú analýzu na dusičnany.
Správa vnútorných vôd Komárno organizuje v utorok, 22. marca pre obyvateľov mesta Kolárovo a tamojších žiakov základných škôl prezentáciu rekonštruovanej čerpacej stanici Čergov v čase od 10:00 do 12:00 priamo v areáli čerpacej stanice Čergov.

Ďalšia rezortná organizácia – Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pozýva pri príležitosti Svetového dňa vody na netradičnú prehliadku expozície v Kammerhofe, ktorá sa uskutoční v utorok, 22. marca 2016 v čase od 8:00 do 15:00.

Svetový deň vody bol na 22. marca vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Tento deň je príležitosťou na organizovanie aktivít, ktoré smerujú k podpore informovanosti verejnosti o význame vody pre život na našej planéte.

Odbor komunikácie MŽP SR