hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko bude súčasťou Nagojského protokolu

Slovenská republika sa ako piaty členský štát Európskej únie stane v pondelok 28. marca 2016 zmluvnou stranou Nagojského protokolu. Protokol stanovuje presné pravidlá na obchodovanie, zdieľanie a využívanie svetových genetických zdrojov. Počas predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016 bude SR na druhej medzinárodnej konferencii zmluvných strán Nagojského protokolu koordinovať pozície členských štátov EÚ a zastupovať pozíciu Európskej únie vo vzťahu k tretím krajinám. Nagojský protokol je hlavným medzinárodným nástrojom pre spravodlivé využívanie biologickej diverzity, ktorá predstavuje rozmanitosť všetkých foriem života a zahŕňa v sebe ekosystémy, rastlinné a živočíšne druhy, mikroorganizmy a ich génové informácie. Umožňuje stranám dohovoru plne využívať výhody plynúce z genetických zdrojov ktoré im patria, pričom vytvára nové možnosti a stimuly potrebné pre udržiavanie biologickej diverzity.

Mnohé krajiny tretieho sveta nemajú dostatočné prostriedky a kapacity na zabezpečenie nevyhnutnej ochrany biodiverzity na svojom území. Systém zdieľania benefitov, ktorý Nagojský protokol zavádza, má pomáhať prerozdeľovať prostriedky a zlepšovať kapacity pri dosahovaní cieľov stanovených v Dohovore o biologickej diverzite, najmä ochrana, zachovávanie a udržateľné využívanie prvkov biodiverzity.

Nagojský protokol prispieva k právnej istote a transparentnosti rovnako pre poskytovateľov genetických zdrojov – štáty, ktoré vlastnia vzácne genetické zdroje, ako aj pre ich užívateľov – napr. kozmetické, alebo farmaceutické spoločnosti. Zároveň vytvára spravodlivé podmienky pre prístup a využívanie genetických zdrojov, ktoré je spojené s tradičnými poznatkami pri ich využívaní.

Spravodlivé a rovnocenné rozdeľovanie výhod plynúcich z využívania genetických zdrojov patrí popri ochrane biodiverzity a udržiavateľnom využívaní jej prvkov k hlavným cieľom dohovoru. Protokol zároveň zabezpečuje prístup ku genetickým zdrojom a vhodný transfer technológie prostredníctvom príslušných nástrojov, ktoré majú používatelia genetických zdrojov v zmysle Nagojského protokolu k dispozícii. Jeho cieľom je spravodlivo a rovnocenne prerozdeľovať výhody plynúce z používania genetických zdrojov a tým prispievať k zachovaniu a udržateľnému využívaniu biodiverzity.

K Nagojskému protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania pristúpila Slovenská republika ako 70. štát 29. decembra 2015. Nagojský protokol je rovnako ako Kartagenský protokol dodatkovou dohodou k Dohovoru o biologickej diverzite z roku 1992. Nadväzuje na článok 15 Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý sa týka prístupu ku genetickým zdrojom a spravodlivého a rovnocenného rozdelenia výhod a prínosov plynúcich z ich využívania. Text protokolu bol prijatý 29. októbra 2010 na desiatom stretnutí zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v japonskej Nagoji.

Odbor komunikácie MŽP SR