hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Obyvatelia Plášťoviec majú protipovodňovú ochranu pred storočnou vodou

Vodohospodári zo Slovenského vodohospodárskeho podnikuv prvý marcový deň odovzdali Plášťovciam ľavostrannú ochrannú hrádzu toku Krupinica s dĺžkou 1 059 metrov a pravostrannú ochrannú hrádzu toku Litava s dĺžkou 2 656 metrov. Pri tejto príležitosti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz slávnostne odhalil pamätný kameň, ktorý bude túto udalosť a ochrannú stavbu miestnym obyvateľom a návštevníkom pripomínať.

Hlavným cieľom a účelom protipovodňových stavieb v Plášťovciach je zabezpečiť ochranu obyvateľov obce a ich majetku pred povodňovými prietokmi toku Litava a Krupinica a ochrana 66,40 ha územia intravilánu obce pred povodňami na úrovni takzvanej storočnej vody (Q100 = 140 m3/s pre tok Krupinica a Q100 = 85 m3/s pre tok Litava). V miestach križovania hrádzí s miestnou komunikáciou je ochrana obce riešená mobilným protipovodňovým hradením, odvádzanie vnútorných vôd je zabezpečené dvoma hrádzovými priepustmi.

„Veľká časť obce je v záplavovom území oboch tokov. Za takmer 20 rokov sa tu povodne vyskytli až 25-krát. Obec potrebovala pomoc ako soľ,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz počas slávnostného odovzdania hrádze a odhalení pamätného kameňa pri brehu potoka Litava. „Časť hrádze realizoval SVP vlastnými silami a finančnými prostriedkami a vlani získal viac ako 1 milión 78,5 tisíc eur na stavbu aj z Kohézneho fondu, z Operačného programu Životné prostredie, v rámci Preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami,“ vysvetlil Vojtech Ferencz.

„Komplexnosť úpravy tokov ochráni obec pred povodňami, zvýši kvalitu životných podmienok jej obyvateľov, predíde sa škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov a vytvoria sa lepšie podmienky pre rozvoj obce“, doplnil generálny riaditeľ SVP Marián Supek a dodal, že takmer celá protipovodňová ochrana Plášťoviec je riešená formou sypanej zatrávnenej hrádze (zmes lipnica lúčna, kostrava červená, mätonoh trváci, stoklas bezošťavový, kostrava červená výbežkatá a psinček biely). V rámci vegetačných úprav vodohospodári vysadili 100 stromov tak, aby v mieste chýbajúcej vegetácie na pravom brehu toku Litava od zaústenia do Krupinice vyrástla brehová drevina jelša lepkavá a v ďalších miestach obce javor červený, smutná vŕba a lipa malolistá.

Odbor komunikácie MŽP SR, SVP, š.p.