hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP SR vyhlásilo nové výzvy na podporu triedeného zberu a zhodnocovania komunálneho odpadu

Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR, podporí 95 miliónmi eur aktivity triedeného zberu, mechanicko-biologickej úpravy a zhodnocovania komunálneho odpadu. Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek počas trvania otvorených výziev. Ich ukončenie nastane v prípade vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Znenie výziev a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú zverejnené na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia www.op-kzp.sk

Zámerom už v poradí 10. výzvy z nového programového obdobia 2014 až 2020 je podpora triedeného zberu komunálnych odpadov a mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu, ako aj aktivity zamerané na podporu informovanosti a propagácie triedeného zberu komunálnych odpadov. 11. výzva rozširuje časť oprávnených aktivít z 10. výzvy aj o projekty zamerané na  zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie obcí, právnické osoby oprávnené na podnikanie v stopercentnom vlastníctve obcí a ďalší oprávnení žiadatelia definovaní výzvami môžu žiadať nenávratný finančný príspevok napríklad na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zberných dvorov. Podporené budú aj zariadenia na zvýšenie triedenia komunálnych odpadov, na budovanie zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, ako aj na budovanie kompostární.

Subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadom a drobným stavebným odpadom sa môžu uchádzať o príspevok z eurofondov až do výšky štyroch miliónov eur. Minimálnu výšku príspevku výzvy nestanovujú.
V samotných výzvach záujemcovia nájdu presne stanovené požiadavky na oprávnenosť žiadateľov, aktivít, výdavkov, ako aj ďalšie podmienky poskytnutia finančného príspevku. Informácie k uzavretiu výziev budú zverejnené na webovom sídle operačného programu. Viac informácií o týchto výzvach môžu záujemcovia získať na www.op-kzp.sk, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy .

Odbor komunikácie MŽP SR