hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Inšpektori životného prostredia vlani uložili pokuty za takmer 790 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v minulom roku 3 526 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila v 775 prípadoch, teda zhruba pri každej piatej kontrole. Za porušenie právnych predpisov uložili inšpektori 612 pokút v celkovej výške takmer 790 tisíc eur a 180 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Všetky uložené pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vrátia do oblasti životného prostredia formou podpory ekologických projektov.

Najvyššiu pokutu, 20 tisíc eur, uložili inšpektori spoločnosti Plastic People, s.r.o., v prevádzke Skládka odpadov Vlčie hory. Išlo o poriadkovú pokutu za to, že neumožnili inšpektorom vstúpiť do objektu a  urobiť kontrolu prevádzky. Jozef Guman - Podnik služieb Hubošovce, prevádzka Prešov, ako držiteľ odpadu nepredložil doklady preukazujúce ďalšie nakladanie s veľkým množstvom odpadu, ktoré prevzal od pôvodcov odpadov, a tým neposkytol úplné a pravdivé informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom. Taktiež neviedol evidenciu o preberaných odpadoch a neplnil ohlasovacie povinnosti voči nim, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 16 tisíc eur. Spoločnosť MM123 s.r.o., Žilina, prevádzka Poprad, ako výrobca, resp. dovozca elektrozariadení, na vyžiadanie orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve nepredložila doklady, týkajúce sa plnenia povinností výrobcu (dovozcu) elektrozariadení. Podnik tým neposkytol potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s plnením povinností výrobcu a dovozcu vybraných komodít, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 13 tisíc eur. Spoločnosti Bourbon Automotive Plastics, s.r.o., Dolný Kubín, na zdroji „Lakovňa plastových výrobkov“ bola uložená pokuta 8 tisíc eur, za porušenie zákona o ovzduší,za nevykonanie uloženého opatrenia na nápravu a za nedodržanie ustanovených emisných limitov pre tuhé znečisťujúce látky a organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík.

Z hľadiska zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti kládli inšpektori aj v roku 2015 osobitný dôraz na prešetrovanie podnetov, ktoré dostali predovšetkým od občanov, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov. Z celkového počtu 644 prešetrených podnetov bolo v 258 prípadoch zistené porušenie príslušného zložkového zákona. „Environmentálne povedomie občanov a podnikateľských subjektov sa zlepšilo, o čom svedčí ďalší pokles počtu porušení právnych predpisov v životnom prostredí. Tento pozitívny trend pokračuje kontinuálne už piaty rok,“ zhodnotil generálny riaditeľ SIŽP Oto Hornák. Kým v roku 2011 bol podiel porušenia právnych predpisov 27,9 percenta z celkového počtu vykonaných kontrol, v roku 2012 to bolo 25,3 percenta a vlani 21,9 percenta, čo znamená za päť rokov pokles o 6 percent. „Na tomto trende má hlavnú zásluhu predovšetkým dôsledná kontrolná činnosť inšpekcie. Veď v prvých rokoch jej 24-ročnej existencie dosahoval podiel porušenia právnych predpisov v niektorých oblastiach životného prostredia až 70 percent a v roku2004, teda pri vstupe SR do EÚ, 39 percent z celkového počtu vykonaných kontrol,“ dodal Oto Hornák a pripomenul, že v tomto roku, vzhľadom na uskutočnené legislatívne zmeny v environmentálnej oblasti, čakajú inšpekciu ešte náročnejšie úlohy, ako vlani. Inšpekcia urobí všetko pre to, aby ich úspešne zvládla.

Popri kontrolnej činnosti pokračovala SIŽP v minulom roku aj v povoľovacej činnosti, konkrétne vo vydávaní integrovaných povolení pre činnosť tých prevádzok, na ktoré sa vzťahuje zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Vydala 494 právoplatných rozhodnutí, z ktorých v 276 prípadoch išlo o stavebné konanie inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu a v 16 prípadoch boli integrované povolenia zrušené.

SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR