hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila novelu vodného a protipovodňového zákona

Zosúladiť slovenskú legislatívu v oblasti vodnej politiky s európskymi smernicami je hlavným dôvodom novelizácie vodného zákona a zákona o ochrane pred povodňami. 

„Oslobodzujeme odberateľov podzemnej vody z domových studní pre osobnú potrebu od platenia za zhotovenie záverečnej správy,“ spresnil pozitívny sociálny vplyv návrhu novely zákona jeho predkladateľ - minister životného prostredia László Sólymos.

V prípade odberu podzemnej vody z jedného vodného útvaru podzemnej vody viacerými odbernými miestami pre jedného odberateľa je potrebné rozhodnutie envirorezortu o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, ak súčet odobratého množstva podzemnej vody presiahne 15 tisíc metrov kubických ročne alebo 1 250 kubíkov mesačne.

Novela upravuje aj inundačné územia, určuje kedy je potrebné vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy. Pri vodohospodársky významných vodných tokoch už určenie inundačného územia nebude v kompetencii okresného úradu. Presnejšie sa vymedzuje aj samotný pojem inundačné územie.

Odbor komunikácie MŽP SR