hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP aktualizovalo súbor indikátorov biodiverzity

Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo informačné nástroje, ktoré sumarizujú údaje o celkovom stave a zmenách biologickej rozmanitosti na Slovensku. Návrh aktualizácie, ktorá je v súlade s medzinárodne vyvíjaným systémom indikátorov biologickej diverzity, schválila vláda na svojom zasadnutí. Indikátory biodiverzity sú významným prostriedkom v procese hodnotenia stavu a vývoja životného prostredia smerom k trvale udržateľnému rozvoju, pretože významne pomáhajú pri plánovaní, stanovovaní politických cieľov a kontrole ich plnenia. Aktualizovaný súbor tvorí 64 indikátorov, ktoré sú rozčlenené podľa oblastí.

Hlavný medzinárodný rámec pre opatrenia na zachovanie biodiverzity a udržateľné využívanie jej zložiek predstavuje Dohovor OSN o biologickej diverzite. Alarmujúci stav biodiverzity a nedodržanie globálneho cieľa „do roku 2010 zastaviť pokles biodiverzity“ viedlo k prijatiu nového globálneho záväzku v tejto oblasti do roku 2020, ktorý prijala aj EÚ. Hlavným cieľom je do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov, ako aj obnoviť ich v najväčšom vykonateľnom rozsahu. Cieľom súboru indikátorov biodiverzity je zefektívniť národné, regionálne a globálne ukazovatele a vytvoriť tak jednoduchý a funkčný súbor ukazovateľov na pomoc dosiahnutia cieľov do roka 2020.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA