hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelenými opatreniami v ChVÚ Medzibodrožie prispejú vodohospodári k záchrane mokradí

Obnovou stavidiel a inými technickými opatreniami podporí Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP) oživenie vysychajúcich mokradí na území Východoslovenskej nížiny. SVP tým prispeje k ochrane ohrozených vtáčích druhov bučiaka veľkého a chochlačky bielookej, ktorú v Medzibodroží realizuje Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS/BirdLife Slovensko). Ide o súčasť tzv. zelených opatrení, dôležitých v boji proti suchu, ktoré spôsobuje klimatická zmena.

Rokovanie o obnove vodného režimu dnes, v piatok 12. februára 2016, na pôde Čerpacej stanice Streda nad Bodrogom zorganizoval správca vodných tokov SVP, š. p. Odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu, za účasti zástupcov SOS/BirdLife Slovensko, predstaviteľov štátnej správy a samospráv okolitých obcí, Štátnej ochrany prírody SR a Slovenského rybárskeho zväzu.
Optimalizáciou vodného hospodárstva v oblasti Medzibodrožia sa podporí záchrana biodiverzity, vzácnych druhov vegetácie a živočíchov, zachovanie genofondu rýb v danom území so zvýšeným stupňom ochrany. „Takéto zelené vodohospodárske opatrenia sú veľmi dôležité v boji proti suchu, ktorému musíme čeliť pod vplyvom zmeny klímy,“ povedal na dnešnom stretnutí v Strede nad Bodrogom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a dodal, že v tejto časti Slovenska kedysi vznikla sústava odvodňovacích kanálov na vysúšanie pozemkov z dôvodu intenzívneho pestovania poľnohospodárskych plodín, ktoré sa v posledných desaťročiach výrazne obmedzilo, a tým sa zmenili aj požiadavky na hospodárenie s vodou v území.

„V súčasnosti sústava kanálov slúži na odvádzanie vnútorných vôd a ochranu pred povodňami. Toto musí byť zachované aj pri zmene vodného režimu. Nevyhnutné bude intenzívne monitorovanie hladiny vnútorných vôd. Vytypované sú viaceré lokality, kde treba vykonať technické opatrenia,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Marián Supek. Ako ďalej uviedol, pri obci Somotor v časti mŕtveho ramena Bodrogu by išlo o vytvorenie zemnej hrádze so zabudovaným stavidlom. Potrebné je aj obnoviť stavidlo Tice. Pri zvýšených vodných stavoch je možné dopĺňať vodu do mokradí aj priamo z toku Bodrog cez obtokové stavidlá na čerpacej stanici v Strede nad Bodrogom ako i cez hrádzový priepust na ľavobrežnej hrádzi Bodrogu v lokalite Véč.
Ďalšími plánovanými zásahmi, ako sú miestne prehĺbenie koryta, resp. rekonštrukcia rúrových priepustov, by sa vylepšilo prúdenie do odľahlejších častí ramennej sústavy. Počíta sa aj s vybudovaním stavidla na Východnom Leleskom kanáli pri moste za obcou Solnička. „Reguláciu hladiny na jazere Veľká Krčava by bolo možné zabezpečiť vybudovaním stavidla v hraničnom pásme s Maďarskom v lokalite Čierny most,“ doplnila návrh na úpravu vodného režimu riaditeľka Správy povodia Bodrogu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Eva Kolesárová. Tento zámer bol navrhnutý do strategickej prípravy Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika pre obdobie 2014-2020.

„Bez podpory ministerstva životného prostredia a vedenia vodohospodárskeho podniku nedokážeme tieto opatrenia robiť,“ povedal realizátor projektu ochrany ohrozených vtáčích druhov Ing. Matej Repel zo SOS/BirdLife Slovensko. Zároveň dodal, že nie je jednoduché usporiadať v území vlastnícke a užívateľské vzťahy k pozemkom a náročná je i príprava podkladov a získanie všetkých súhlasov dotknutých orgánov, avšak počítajú s pomocou a ústretovosťou zúčastnených orgánov.

Odbor komunikácie MŽP SR, SVP