hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Mokrade sú životne dôležité pre budúcnosť ľudstva

Druhý februárový deň si modrá planéta aj tento rok mnohými akciami pripomína Svetový deň mokradí. V roku 2016 sa ponesú pod témou Mokrade pre našu budúcnosť: trvalo udržateľná existencia. Vybrali ju na demonštráciu životne dôležitej úlohy mokradí pre budúcnosť ľudstva a špeciálne na ich dôležitosť vzhľadom na dosiahnutie 17 nových cieľov trvalo udržateľného rozvoja prijatých krajinami OSN na ďalších 15 rokov v septembri minulého roka. Viacero podujatí je aj na Slovensku.

V átriu budovy MŽP SR otvoria v utorok interaktívnu výstavu „Kolmý riečny breh –najlepšie miesto pre život ” v rámci projektu LIFE „Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého“. Pútavým spôsobom približuje ekológiu a zaujímavosti zo života týchto chránených druhov – hniezdenie, migráciu, hľadanie potravy a súčasne návštevníkom vysvetľuje ich špecifické nároky na hniezdny a potravný biotop. Hlavný cieľ projektu je zlepšenie stavu ochrany a populačných charakteristík cieľových druhov prostredníctvom revitalizačných opatrení ako je sprietočnenie dunajských ramien, príp. celých ramenných systémov, obnovou kolmých riečnych brehov, mokradí ale aj znovuzavedením pastvy hospodárskych zvierat v okolí riek sa vytvoria vhodné životné podmienky pre tieto zaujímavé vtáčie druhy. Aktivity projektu sú viazané na územia NATURA 2000 v okolí riek Dunaj a Morava – konkrétne na Chránené vtáčie územia Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie, Dolné Pohronie, Dolné Považie a Parížske močiare.
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo workshop Fauna a flóra mokraďových území, zameraný na základné školy. ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, ponúka pre školy v regióne počas februára výukové programy a aktivity zamerané na  mokrade. Určené sú pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov v trvaní dvoch vyučovacích hodín.Besedu na tému ochrany mokradí chystá aj Správa NP Veľká Fatra, Správa NAPANTu pripravila besedy, prednášky, exkurzie, zážitkové vychádzky, tvorivé dielne pre materské, základné, stredné školy, domovy sociálnych služieb, denné centrá seniorov a domovy dôchodcov. Správa NP Poloniny organizuje prednášky a súťaž na tému ochrany mokradí v školských zariadeniach okresu Snina, Správa TANAPuprednášku, besedu, premietanie filmov, tvorivé dielne v učebni pre environmentálnu výchovu v Poprade.
RCOP Prešov má v programeprezentáciu a premietanie filmu „Tajomstvá mokradí“, Správa CHKO Štiavnické vrchyprednášku na tému ochrany mokraďových biotopov v Banskej Štiavnici. Správa CHKO Latoricausporiada premietanie filmov, prezentácie na tému problematiky mokradí, ramsarské lokality v územnej pôsobnosti CHKO Latorica. Správa CHKO Východné Karpatypripravilabesedu a premietanie filmov – svet mokradí a rašelinísk, ramsarské lokality v Medzilaborci a  Humennom.
Slovenský hydrometeorologický ústav organizuje odbornú diskusiu Mokrade pre našu budúcnosť –trvalo udržateľná existencia, ZOO Bojnice prednášku o živočíchoch žijúcich v mokradiach, ich ohrození a potrebnej ochrane pre I. a II. stupeň základných škôl.

Dohovor o ochrane mokradí (Ramsarský dohovor) definuje mokraď ako akékoľvek územie, ktoré je trvalo alebo sezónne nasýtené alebo zaplavené vodou, ako aj všetky pláže a plytké pobrežia. Táto definícia zahŕňa všetky vnútrozemské mokrade (močiare, jazerá, slatiny, rieky, ich nivy, rašeliniská) a všetky pobrežné mokrade (ústia riek, mangrovy, lagúny a koralové útesy). K tomu treba ešte pridať všetky človekom vytvorené mokrade, ako sú rybníky, ryžové polia a soľné panvy.
Vedecké štúdie ukazujú, že od roku 1900 zaniklo až 64 % mokradí sveta. Pri porovnaní súčasného stavu s rokom 1700 sa odhaduje vymiznutie až 87 % mokradí. Ochrana mokradí sa preto stala predmetom medzinárodnej spolupráce. Zvrátiť, či pozastaviť úbytok a degradáciu mokradí majú strategické dokumenty Ramsarského dohovoru, ktorého ciele sa objavujú aj v záväzných dokumentoch Európskej únie. Program starostlivosti o mokrade Slovenska a jeho akčný plán (schválené uznesením vlády v júni 2015) je základným strategickým dokumentom na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Ramsarského dohovoru, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990 resp. 1993. Do zoznamu mokradí medzinárodného významu, tzv. ramsarských lokalít Slovenská republika postupne prihlásila 14 mokradí: Alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, Jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, Mokrade Oravskej kotliny, Mokrade Turca, Niva Moravy, Parížske močiare, Poiplie, Rieka Orava a jej prítoky, Senné – rybníky, Šúr, Tisa. Všetky sú zapísané.Odbor komunikácie MŽP SR