hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Čerpacia stanica Čergov bude opäť chrániť Kolárovo pred veľkou vodou

Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu dnes spustili prevádzku zrekonštruovanej čerpacej stanice Čergov v okrese Komárno. Jej úloha je pomôcť zabezpečovať ochranu 11-tisícového mesta Kolárovo a priľahlého územia pred povodňami. Plnú funkčnosť stanice zabezpečia tri výkonné nové ponorné čerpadlá, navýšená hrádza upokojovacieho bazéna a hrablice na separáciu nečistôt.

Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov (ČS Čergov)trvala osem mesiacov (máj - december 2015) a stála 2,9 milióna eur. Investor, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., na ňu zabezpečil prostriedky z Kohézneho fondu, operačného programu Životné prostredie, v rámci Prioritnej osi Ochrana pred povodňami, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.
„Čerpaciu stanicu Čergov budovali ešte v medzivojnovom období a pôvodné dieselové motory boli už roky nefunkčné. Stanica tak nemohla vykonávať riadnu prevádzku a plniť svoju funkciu pri povodňových stavoch. Rekonštrukcia bola viac ako nevyhnutná,“ skonštatoval minister životného prostredia Peter Žiga a zdôraznil, že ochrana obyvateľov Žitného ostrova, ako aj majetku a poľnohospodárskych plôch, je veľmi dôležitou súčasťou plánu protipovodňových opatrení na území južného Slovenska.

Zrekonštruovaná ČS Čergov umožňuje gravitačné vypúšťanie tzv. vnútorných vôd privádzaných kanálovou sústavou a kanálom Asód – Čergov do rieky Váh a v prípade povodňových stavov na Váhu prečerpávanie týchto vôd do rieky Váh. Má nové technické riešenie čerpadiel a čerpacieho systému. Za jednu sekundu dokáže prečerpať až tritisíc litrov vody. „Na ovládanie čerpadiel sú inštalované ultrazvukové snímače hladín. Prevádzkované budú automaticky, s možnosťou ručného ovládania,“ informoval počas slávnostného odovzdania ČS Čergov generálny riaditeľ SVP, š. p. Marián Supek. Vysvetlil, že dáta vybraných prevádzkových stavov sa budú archivovať a rádiovým diaľkovým prenosom odosielať na centrálny dispečing. Bez rekonštrukcie čerpacej stanice by doteraz vybudované protipovodňové diela v našom meste neboli na 100% prevádzkyschopné. Som presvedčený, že ČS Čergov je alfou a omegou celého systému na území mesta Kolárovo,“ povedal primátor mesta Kolárovo Árpád Horváth.

Vodohospodári zvýšili aj protipovodňovú hrádzu upokojovacieho bazéna na úroveň storočnej vody Váhu (Q100). V rámci projektu rekonštruovali aj hrádzový výpust, ktorý má nové stavidlá a elektro-pohony. Na separáciu mechanických nečistôt budú slúžiť nové hrablice na prítoku do čerpacej stanice, novým zariadením je i čistiaci stroj. Rátalo sa aj s prípadným výpadkom dodávky elektrickej energie z verejnej siete a tak stanica disponuje vlastným náhradným agregátom.

Najničivejšiu povodeň zažili obyvatelia Kolárova v roku 1965, keď sa ich domy takmer po strechu ocitli vo vode. Kolárovo sa záchranári snažili zabezpečiť 12 km dlhou hrádzou, ktorú voda 25. júna pretrhla a za pár hodín zaliala skoro celé mesto. Vodu sa podarilo odviesť až po dvoch mesiacoch. 768 domov bolo zničených a 1568 poškodených.

Odbor komunikácie MŽP SR