Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Čerpacia stanica Čergov bude opäť chrániť Kolárovo pred veľkou vodou

01.02.2016

Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu dnes spustili prevádzku zrekonštruovanej čerpacej stanice Čergov v okrese Komárno. Jej úloha je pomôcť zabezpečovať ochranu 11-tisícového mesta Kolárovo a priľahlého územia pred povodňami. Plnú funkčnosť stanice zabezpečia tri výkonné nové ponorné čerpadlá, navýšená hrádza upokojovacieho bazéna a hrablice na separáciu nečistôt.

Rekonštrukcia čerpacej stanice Čergov (ČS Čergov)trvala osem mesiacov (máj - december 2015) a stála 2,9 milióna eur. Investor, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., na ňu zabezpečil prostriedky z Kohézneho fondu, operačného programu Životné prostredie, v rámci Prioritnej osi Ochrana pred povodňami, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.
„Čerpaciu stanicu Čergov budovali ešte v medzivojnovom období a pôvodné dieselové motory boli už roky nefunkčné. Stanica tak nemohla vykonávať riadnu prevádzku a plniť svoju funkciu pri povodňových stavoch. Rekonštrukcia bola viac ako nevyhnutná,“ skonštatoval minister životného prostredia Peter Žiga a zdôraznil, že ochrana obyvateľov Žitného ostrova, ako aj majetku a poľnohospodárskych plôch, je veľmi dôležitou súčasťou plánu protipovodňových opatrení na území južného Slovenska.

Zrekonštruovaná ČS Čergov umožňuje gravitačné vypúšťanie tzv. vnútorných vôd privádzaných kanálovou sústavou a kanálom Asód – Čergov do rieky Váh a v prípade povodňových stavov na Váhu prečerpávanie týchto vôd do rieky Váh. Má nové technické riešenie čerpadiel a čerpacieho systému. Za jednu sekundu dokáže prečerpať až tritisíc litrov vody. „Na ovládanie čerpadiel sú inštalované ultrazvukové snímače hladín. Prevádzkované budú automaticky, s možnosťou ručného ovládania,“ informoval počas slávnostného odovzdania ČS Čergov generálny riaditeľ SVP, š. p. Marián Supek. Vysvetlil, že dáta vybraných prevádzkových stavov sa budú archivovať a rádiovým diaľkovým prenosom odosielať na centrálny dispečing. Bez rekonštrukcie čerpacej stanice by doteraz vybudované protipovodňové diela v našom meste neboli na 100% prevádzkyschopné. Som presvedčený, že ČS Čergov je alfou a omegou celého systému na území mesta Kolárovo,“ povedal primátor mesta Kolárovo Árpád Horváth.

Vodohospodári zvýšili aj protipovodňovú hrádzu upokojovacieho bazéna na úroveň storočnej vody Váhu (Q100). V rámci projektu rekonštruovali aj hrádzový výpust, ktorý má nové stavidlá a elektro-pohony. Na separáciu mechanických nečistôt budú slúžiť nové hrablice na prítoku do čerpacej stanice, novým zariadením je i čistiaci stroj. Rátalo sa aj s prípadným výpadkom dodávky elektrickej energie z verejnej siete a tak stanica disponuje vlastným náhradným agregátom.

Najničivejšiu povodeň zažili obyvatelia Kolárova v roku 1965, keď sa ich domy takmer po strechu ocitli vo vode. Kolárovo sa záchranári snažili zabezpečiť 12 km dlhou hrádzou, ktorú voda 25. júna pretrhla a za pár hodín zaliala skoro celé mesto. Vodu sa podarilo odviesť až po dvoch mesiacoch. 768 domov bolo zničených a 1568 poškodených.

Odbor komunikácie MŽP SR