hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Cancún: Vznikne platforma pre biodiverzitu a poľnohospodárstvo

Hlavnou a prierezovou témou 13. Konferencie OSN o biologickej diverzite, ktorá sa včera skončila v mexickom Cancúne, bolo začleňovanie alebo integrácia biodiverzity do iných sektorov, a to najmä do poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a turizmu. Skončili sa aj 8. Konferencia Kartagenského protokolu a 8. Konferencia Nagojského protokolu, ktoré sa konali súbežne.

Prijalo sa konkrétne rozhodnutie o integrácii biodiverzity do iných sektorov, ktoré nastavuje jasnú cestu pre praktické aktivity tiež dôležité aj pre politiky EÚ. Vítame preto najmä rozhodnutie Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) založiť Platformu pre biodiverzitu a poľnohospodárstvo. Takáto aktivita je nevyhnutná na dosiahnutie našich cieľov do roku 2020. S očakávaniami počkáme na prerokovanie zapojenia ďalších sektorov na nasledujúcej Konferencii zmluvných strán (COP14).

Sme veľmi spokojní aj s rozhodnutiami prijatými v oblasti syntetickej biológie, morskej biodiverzity, obnovy ekosystémov, vzťahu biodiverzity a klimatickej zmeny, článku 8j, budovaniu kapacít a mobilizácii zdrojov a mnohými ďalšími rozhodnutiami. Máme pevný základ pre ďalšiu implementáciu Dohovoru v najbližších mesiacoch a rokoch až do roku 2020.

V oblasti Protokolu z Nagoje boli tiež prijaté dôležité rozhodnutia, ktoré ďalej upevnia fungovanie samotného protokolu. Strany tiež prijali rozhodnutie o digitálnych sekvenovaných genetických informáciách, ktorá pomôže protokolu, aby sa vyrovnal s touto novou dôležitou oblasťou.

Na záver samotnej konferencie sa po náročných rokovaniach schválil aj rozpočet Dohovoru na roky 2017-2020.

Tým, že sa samotné konferencie konali paralelne, dosiahlo sa lepšie prepojenie Dohovoru a jeho protokolov. Rozhodnutia prijaté v Cancune vytvorili silný základ pre aktivity, ktoré je potrebné implementovať na národnej úrovni, a to pre lepšie a efektívnejšie integrovanie biodiverzity do iných sektorov a tiež pre lepšie prepojenie dohovorov týkajúcich sa biodiverzity, prepojenie na Agendu 2030 o trvaloudržateľnom rozvoji a tiež na Parížsku zmluvu.

Nasledujúca 14. Konferencia zmluvných strán Dohovoru a jeho protokolov sa bude konať v roku 2018 v Egypte.

Odbor komunikácie MŽP SR