Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Cena Slovenskej republiky za krajinu

12.04.2016

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Stalo sa tak počas VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine v priestoroch Lesníckej a drevárskej knižnice Technickej univerzity vo Zvolene. Organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje národný koordinátor – Slovenská agentúra životného prostredia. Všetky informácie o aktuálnom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu a potrebné nominačné dokumenty sú na webovej stránke www.cenazakrajinu.sk.

Oprávnenými kandidátmi ceny sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne združenia), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie. Kandidáti sa na cenu prihlasujú na základe realizácie oprávnených projektov s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, ktoré spĺňajú kritériá pre posudzovanie ceny; alebo, so súhlasom, môžu byť nominovaní treťou stranou. Kandidovať na ocenenie môžu opakovane oprávnení kandidáti s výnimkou laureátov predchádzajúcich ročníkov.

Po administratívnej kontrole odborná porota nominované projekty vyhodnotí.Odborné hodnotenie sa uskutoční formou prezentácie projektu kandidátom na cenu a následnou diskusiou s odbornou komisiou ceny pre aktuálny ročník. Odborná komisia je zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce a tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti.

Cenu udeľuje envirorezort v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Prvým ročníkom ceny bol rok 2010 a laureátom sa stala Nadácia Ekopolis so svojím projektom: Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis. Laureátom druhého ročníka ceny (2012) sa stala Čiernohronská železnica n. o. s projektom: Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. V treťom ročníku (2014) bola udelená cena obci Liptovská Teplička za projekt Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr. Laureáti boli následne nominovaní na Cenu Rady Európy za krajinu. Nadácia Ekopolis v roku 2011 a obec Liptovská Teplička v roku 2015 úspešne reprezentovali Slovenskú republiku a získali špeciálne ocenenie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe.

Kontakty:

Vyhlasovateľ ceny:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava


Národný koordinátor ceny:

Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu: Ing. Martin Lakanda, Slovenská agentúra životného prostredia.

Organizačný garant Ceny Slovenskej republiky za krajinu: Ing. Lucia Vačoková, Slovenská agentúra životného prostredia.

Konzultácie sú poskytované národným koordinátorom osobne, alebo elektronicky na: , tel.: 048 / 4374 281, 174.

Odbor komunikácie MŽP SR