hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos predstavil priority envirorezortu v rámci slovenského predsedníctva

Ministerstvo životného prostredia SR chce počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ výrazne prispieť k zefektívneniu environmentálnych a klimatických politík na európskej úrovni a viesť členské krajiny Únie na globálnych rokovaniach. Počas dnešného (1. júla) vystúpenia na klastri venovanom energetike a klimatickým politikám, doprave a prírodným zdrojom to uviedol šéf envirorezortu László Sólymos. Klaster je súčasťou programu návštevy kolégia Európskej komisie v Bratislave.

László Sólymos predstavil európskym kolegom priority predsedníctva za oblasť životného prostredia. K nim patrí zmena klímy, obehové hospodárstvo, ochrana prírodných zdrojov a oblasť vôd, ktorá je aj dlhodobou prioritou rezortu. Slovensko chce do európskej enviromentálnej diskusie prispieť problematikou integrovaného manažmentu vôd v súvislosti s prispôsobením sa zmenám klímy. „Na túto oblasť sa zameriame predovšetkým z hľadiska nedostatku vody, sucha a povodní, ktorých svedkami sme v poslednom období čoraz častejšie,“ pripomenul minister.

Slovensko sa chce venovať hlavne aktivitám na európskej pôde, ktoré nadväzujú na vlaňajšie schválenie parížskej klimatickej dohody. „Jednou z mojich priorít bude napomôcť jej skorej ratifikácii na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov, a vytvoriť tak podmienky na implementáciu záväzkov Únie,“ priblížil minister s tým, že cieľom tohto snaženia má byť úspešný prechod na využívanie čistejšej energie a postupný prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

K ďalším prioritám patrí očakávaný návrh cieľov pre sektory nezaradené do systému obchodovania s emisiami (non-ETS) ako napríklad doprava, poľnohospodárstvo, budovy a odpady, ako aj návrhu, ktorým sa začlení sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesníctva do záväzkov EÚ.

Vzhľadom na dôležitosť témy zmeny klímy ministerstvo zorganizuje aj spoločné neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za zmenu klímy a energetiku. Uskutoční sa 12. júla v Bratislave. Neformálna rada ministrov pre životné prostredie bude 11. júla.

„Oblasť obehového hospodárstva bude tvoriť jednu z podstatných častí našej spoločnej práce v budúcich rokoch. Mojou ambíciou je počas nášho predsedníctva dosiahnuť pokrok v rokovaniach o odpadovom balíčku na úrovni Rady pre životné prostredie. Obehové hospodárstvo nechápem ako izolovanú, sektorálnu záležitosť. Túto tému vidím ako obrovskú príležitosť na transformáciu nášho súčasného modelu ekonomického rozvoja smerom k zelenému hospodárstvu,“ zdôraznil László Sólymos. Na túto tému sa v Bratislave uskutoční 6. a 7. septembra vlajková konferencia ministerstva.

Odbor komunikácie MŽP SR