hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort eviduje v tomto roku už 15 útokov medveďa na človeka, postup pri manažmente medveďov bude v zmysle novej legislatívy efektívny a rýchly

ilustračný obrázok

Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu má ochrana životov a zdravia ľudí pred nebezpečnými stretmi s medveďom najvyššiu prioritu. Aj z tohto dôvodu ministerstvo životného prostredia usmerňuje v spolupráci s ministerstvom vnútra postup kľúčových subjektov pri aplikácii novely zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, ako aj zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zjednodušuje postup pri usmrtení problémových jedincov medveďa. Novela zákona získala v parlamente ústavnú väčšinu.

Kým v roku 2016 Štátna ochrana prírody SR evidovala 1 útok medveďa na človeka, v roku 2023 ich bolo už 12 a k 17. júnu 2024 momentálne eviduje už 15 útokov medveďa na človeka, z toho jeden bol, žiaľ, smrteľný. Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu predchádzajúce vlády Matoviča, Hegera, ale aj Ódora odmietali chrániť ľudí, ich zdravie a majetok a povýšili svojou nekompetentnosťou ochranu medveďa nad ochranu ľudského života. „Budeme chrániť prírodu, ale rovnako aj objektívne záujmy ľudí. Každý medveď, ktorý sa priblíži k obydliam ľudí, bude napriek aktivitám politických strán, ktoré obhajujú záujmy a práva všetkých len nie našich občanov, na základe nového zákona, eliminovaný. Na prvom mieste budeme chrániť deti, ženy a ľudský život, rovnako medveďom patrí ochrana v ich prirodzenom teritóriu, ktorým nie sú určite záhradky a ulice miest a dedín,“ zdôraznil Taraba.

Ministerstvo komunikovalo spoločný postup so všetkými najdôležitejšími hráčmi – rezortmi vnútra, pôdohospodárstva, ochranármi či poľovníkmi. Aktuálne metodicky usmerňuje okresné úrady, vrátane štátnej ochrany prírody a správ národných parkov, pre realizáciu efektívneho a rýchleho zásahu do po populácie medveďa hnedého s cieľom chrániť ľudské životy, zdravie a majetok ľudí.

V praxi to znamená, že mimoriadnu situáciu budú v zmysle novej legislatívy spravidla vyhlasovať okresné úrady na základe žiadostí dotknutých miest a obcí, v ktorých katastroch vznikla mimoriadna udalosť v súvislosti s výskytom problémových medveďov. Ak mimoriadna udalosť vznikne výlučne v katastrálnom území jedného mesta alebo obce, mimoriadnu situáciu môže vyhlásiť priamo aj dotknuté mesto či obec. Taktiež môže nastať situácia, že budú dotknuté 2 a viaceré okresy, v takom prípade bude mimoriadnu situáciu vyhlasovať okresný úrad v sídle kraja.

Užívatelia poľovných revírov budú môcť žiadať o povolenie výnimky z druhovej ochrany na usmrtenie medveďov na základe odporúčania krízového štábu. V lokalitách, v ktorých je opakovane zaznamenávaný výskyt medveďov, ktorí ohrozujú obyvateľov dotknutých obcí a návštevníkov prírody, bude vymedzená zóna, v ktorej ich bude možné loviť. V týchto zónach bude zakázané vykladať na vnadiská akúkoľvek potravu, čím sa vylúči lákanie jedincov tejto šelmy do predmetných zón. Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany na usmrtenie medveďa hnedého bude obsahovať napr. údaje o počte problémových jedincov tejto šelmy, mapový podklad so zakreslením hraníc katastrálneho územia a navrhovanej časti revíru, v ktorej bude možné lov realizovať. Rovnako aj navrhovaný počet jedincov, ktorý bude možné odloviť. Ministerstvo následne vyhodnotí doručené podklady a rozhodne o povolení výnimky.

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny o zjednodušenom odstrele medveďov získala ústavnú väčšinu počas májovej schôdze parlamentu, odobrila ju aj prezidentka Čaputová. Právna úprava dostala zelenú aj od Európskej komisie.