hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Obnovili expertný tím k Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

ilustračný obrázok

 

Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Andrej Kasana vymenoval 30. januára 2024 členov oficiálnej delegácie vlády Slovenskej republiky na rokovania s vládnou delegáciou Maďarska o vykonaní Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Podľa splnomocnenca vlády SR Kasanu bude slovenská delegácia postupovať v zmysle medzinárodných zmlúv a dohôd, Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora, ako aj záväzkov a dokumentov prijatých v oblasti výstavby a prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVD G-N). „Rovnako budeme obhajovať záujmy Slovenska, s cieľom vzájomnej dohody a hľadania zlepšení a optimálnych riešení pri rokovaniach s Maďarskom,“ objasnil Kasana.

Členmi delegácie sa stali Jana Ježíková a Peter Molda, ktorí sú poverení vedením štátnych podnikov Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik a ktoré realizujú prevádzku objektov SVD G-N na území Slovenska. Členmi delegácie sú aj Metod Špaček, splnomocnenec vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci SVD G-N a Vladimír Novák, splnomocnenec vlády SR pre hraničné vody a generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR. Súčasťou delegácie sú tiež zástupcovia rezortov zahraničných vecí, financií, hospodárstva, pôdohospodárstva, dopravy, životného prostredia, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ako aj prizvaní experti na podzemné a povrchové vody, hydrogeológiu či vodárenské zdroje.

Splnomocnenec vlády ďalej informoval o súčasnom stave problematiky, úlohách a cieľoch delegácie, vrátane potreby opätovného vytvorenia expertných pracovných skupín aj pre definovanie optimálnych riešení v oblasti protipovodňovej ochrany, energetiky či zabezpečenia lodnej dopravy. „V rámci expertných skupín sa budeme dôsledne venovať aj vodohospodárskym otázkam, využívaniu starého koryta Dunaja, opatreniam v ramennej sústave, monitoringu vplyvov na životné prostredie, ale aj rozvoju turistického ruchu v oblasti Dunaja,“ uzavrel Kasana.

Najbližšie spoločné rokovanie expertov Slovenska a Maďarska o otázkach a spolupráci pri využívaní a ochrane Dunaja, ako aj monitorovaní vplyvov prevádzky VD Gabčíkovo na životné prostredie, sa uskutoční koncom marca tohto roku na Slovensku.