hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Svetový deň mokradí: Zdravé mokrade sú základom ľudského blahobytu

ilustračný obrázok

 

Stav mokradí úzko súvisí s kvalitou života ľudí. Okrem toho, že mokrade poskytujú domov mnohým ohrozeným druhom, sú nenahraditeľné v oblasti poskytovania potravy, pitnej vody, ale aj ochrany pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi. Na túto skutočnosť upozorňuje tohtoročná téma Svetového dňa mokradí, ktorá približuje verejnosti prepojenie týchto vzácnych ekosystémov s ľudským blahobytom.

Ľudstvo bolo stáročia závislé od mokradí, z ktorých čerpalo obživu. Rýchla urbanizácia ako aj neudržateľné poľnohospodárstvo sa však stali hlavnou príčinou devastácie mokraďových lokalít vo svete. Ani Slovensko nie je výnimkou. V minulom storočí sa mokrade odvodňovali celoplošne najmä na nížinách pod zámienkou získať viac ornej pôdy pre poľnohospodárstvo.
Na Slovensku máme niekoľko typov mokradí, pričom 14 lokalít bolo zaradených do Zoznamu mokradí medzinárodného významu Ramsarského dohovoru. Hovoríme im ramsarské lokality a patria sem Parížske močiare, Alúvium Rudavy, Domica, Jaskyne Demänovskej doliny, Dunajské luhy, Mokrade Oravskej kotliny, Rieka Orava a jej prítoky, Senné – rybníky, Šúr, Moravské luhy (Niva Moravy), Latorica, Poiplie, Tisa a Mokrade Turca.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako aj Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) si uvedomujú, že mokrade zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v zmiernení zmeny klímy a adaptácii na jej nepriaznivé dôsledky. Mokrade slúžia ako ochrana pred búrkami a povodňami, sú schopné filtrovať vodu a vytvárať jej zásoby, dokážu ukladať uhlík a viažu na seba bohatú biodiverzitu. Navyše majú priaznivý účinok aj na mentálne a fyzické zdravie ľudí.

MŽP SR a ŠOP SR sa preto aktívne zapájajú do plnenia Akčného plánu pre mokrade a spolupráce krajín v rámci Stratégie EÚ pre dunajský regiónKarpatskej iniciatívy pre mokrade. Pracujú tiež na akčnom pláne, ktorý zabezpečí ochranu a prinavrátenie jeseterov do Dunaja, s čím súvisí aj spriechodnenie Vodného diela Gabčíkovo (projekt LIFE21-IPE-SK-LIFE Living Rivers). Medzi aktuálne realizované projekty patrí aj revitalizácia rieky Morava, ktorej obnova 17 km dlhého úseku bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, v ktorom je na účel revitalizácie vodných tokov vyčlenených celkovo 62,4 milióna EUR.

Manažmentom a obnovou mokradí sa na Slovensku zaoberá aj projekt LIFE – IP NATURA 2000 SVK („Príroda pre všetkých“). Medzi projektové aktivity patrí napríklad obnova takmer 10 ha mokradí na Záhorí prostredníctvom prehradenia existujúcich odvodňovacích kanálov.

Medzi zaujímavé projekty smerujúce k záchrane týchto vzácnych biotopov patria aj projekty financované z Nórskeho grantu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ide napríklad o projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, v rámci ktorého ŠOP SR v spolupráci s partnermi obnovuje na našom území 12 rašeliniskových lokalít a tiež o projekt „Zachráňme spolu mokrade“, ktoréhocieľom je revitalizovať 5 mokradných lokalít na území Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy pomocou vhodného manažmentu zrážkových a povrchových vôd vybudovaním vodozádržných opatrení a monitorovacej siete v okolí lokalít.

Doplňujúce informácie:

· Svetový deň mokradí – https://www.worldwetlandsday.org/
· Dohovor o mokradiach, Ramsarský dohovor – https://www.ramsar.org/
· Dohovor o mokradiach a národné správy o jeho implementácii – https://www.sopsr.sk/web/?cl=3403
· Mokrade medzinárodného významu na Slovensku – https://www.sopsr.sk/web/?cl=36
· Karpatská iniciatíva pre mokrade – https://www.cwi.sk/
· Brožúra o ramskarských lokalitách na Slovensku na stiahnutie tu.
· Viac informácií o aktivitách projektu LIFE IP NATURA 2000 SVK – https://www.prirodaprevsetkych.sk/
· Viac informácií o aktivitách projektu Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch
https://obnovaraselinisk.sopsr.sk/
· Viac informácií o aktivitách projektu LIFE21-IPE-SK-LIFE Living Rivers (Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach) – https://livingrivers.sk/