hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zmena klímy je obrovskou celosvetovou výzvou. Ako jej dokážeme čeliť?

Zmena klímy 2019 - výzvy a riešenia je názov medzinárodnej konferencie, ktorú dnes otvoril štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla. Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti zmeny klímy, zmierňovania jej dopadov, adaptačných opatrení, ale aj v oblasti najnovších trendov, stratégií, a prijímaných opatrení na medzinárodnej, národnej aj lokálnej úrovni. Konferenciu organizuje ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a v partnerstve s hlavným mestom SR Bratislava.

„Zmena klímy je nespochybniteľne jednou z najväčších výziev, akým ľudská spoločnosť čelí. A otázka už dávno nestojí tak, či zmena klímy existuje ale, ako ju ideme riešiť. Zmenu klímy dokážeme zmierniť, ak začneme konať včas,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla. „Považujem za veľmi dôležité, aby sme využili potenciál tejto konferencie, aby sme boli otvorení novým poznatkom, rôznorodým názorom, pretože len tak sa vieme posúvať dopredu“, dodal Kurilla.

„Konferencia sa stretla s mimoriadnym záujmom, čo svedčí o tom, že táto téma je aktuálne v centre pozornosti. V rámci našich úloh sa snažíme o zvyšovanie informovanosti, budovanie povedomia ako aj formovanie myslenia a konania vo vzťahu k zmene klímy. Táto konferencia je jedným z konkrétnych podujatí napĺňania tejto úlohy,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Richard Müller.

Účastníkov konferencie čaká množstvo zaujímavých prednášok a diskusií. Napríklad Anthony Cox z OECD hovoril o financovaní budúcnosti klímy, Gabriela Fischerová z ministerstva životného prostredia informovala o záveroch klimatického samitu OSN v New Yorku. O novej klimatickej stratégii EÚ oboznámi účastníkov konferencie Artur Runge-Metzger z Európskej komisie, Štúdiu nízkouhlíkového rastu pre Slovensko predstaví Kristína Mojzesová z Inštitútu environmentálnej politiky a politiku ochrany klímy v Českej republike priblíži Pavel Zámyslický z Ministerstva životného prostredia ČR.
Konferencie Zmena klímy 2019 - výzvy a riešenia sa zúčastňujú zástupcovia rôznorodých subjektov. Od medzinárodných organizácií, orgánov štátnej správy, odborných organizácií, cez reprezentantov samosprávnych orgánov, mimovládnych organizácií, organizácií vedy a výskumu, škôl, podnikov, médií aj zástupcov širokej verejnosti.

Slovensko za posledné roky urobilo v oblasti zmeny klímy množstvo práce. Ministerstvo životného prostredia schválilo strategický dokument Zelenšie Slovensko- Envirostratégia 2030, ktorá obsahuje opatrenia, ako postupne znižovať emisie skleníkových plynov. Zároveň bol prijatý Akčný plán H2Odnota je voda, ktorý rieši boj proti suchu a nedostatku vody. So Svetovou bankou spolupracoval envirorezort na Nízkouhlíkovej štúdii, ktorá sa stala podkladom pre Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Práve táto stratégia bude kľúčová k nastaveniu klimatickej politiky a nízkouhlíkových cieľov Slovenska. Nemožno opomenúť ani aktualizovanú Stratégiu adaptácie Slovenska na zmenu klímy, ktorá určuje smerovanie adaptačnej politiky Slovenska. Ministerstvo životného prostredia zároveň podporuje aj ukončenie štátnej podpory na výrobu elektriny z uhlia. Na financovanie energetickej transformácie krajiny a na klimatické opatrenia budú slúžiť prostriedky, ktoré získame z príjmov z predaja emisných povoleniek. Pôjde o sumu 2,5 miliardy eur.