hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirovýchova na Slovensku sa rozvíja aj vďaka zahraničným fondom

Ministerstvo životného prostredia SR dlhodobo dbá na podporu envirovýchovy. Najnovšie prostredníctvom rezortnej Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), bude mať k dispozícií 1,2 milióna EUR na dobudovanie strediska environmentálnej výchovy Dropie.

Ide o schválený preddefinovaný projekt v rámci programu SK Climate – zmierňovanie a adaptácia na zmenu klímy. Bude financovaný z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva spolu s projektovými partnermi z Nórska Bjerknes center a mestom Trøndheim. Alokácia projektu je 1,2 mil. EUR. Prijímateľom a realizátorom projektu bude SAŽP. „Mimoriadne ma teší, že práve oblasť životného prostredia a zmeny klímy má v rámci Nórskeho finančného mechanizmu vysokú prioritu a podarí sa nám podporiť kvalitné projekty ako jednému z prvých ministerstiev, ktoré gestorujú Nórske fondy“ povedal štátny tajomník Norbert Kurilla, ktorý má na starosti administráciu Nórskeho finančného mechanizmu.

Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Dropie je súčasťou Odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktorý je organizačnou jednotkou Slovenskej agentúry životného prostredia. Stredisko, ktoré sa nachádza pri Zemianskej Olči a je bývalou chovnou stanicou dropa veľkého, má ambíciu sa stať pilotným príkladným centrom environmentálnej výchovy na Slovensku. Dropie v súčasnosti zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu - prioritne pre deti materských škôl a žiakov základných škôl. Programy sú orientované na spoznávanie regiónu Dolného Žitného ostrova a prezentáciu prírodných hodnôt CHVÚ Ostrovné Lúky.

K týmto aktivitám by vzhľadom na klimatickú zmenu chcel viesť environmentálnu výchovu v celej komplexnosti – a to nielen pre školy, ale aj pre samosprávy a iné cieľové skupiny v rámci územia SR. Kľúčovými témami by mali byť princípy nízkoemisnej mobility a energetiky, obnovu prirodzených tokov energie, vody, uhlíka, dusíka a fosforu, spolu s ochranou diverzifikovanej krajinnej štruktúry v regióne (obnova mokradí, zelené strechy, organické poľnohospodárstvo, ...).

Program SK-Climate je podporovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Celková alokácia na program z oboch finančných mechanizmov vrátane spolufinancovania zo ŠR predstavuje 18 823 530 EUR. V rámci programu budú Podporované najmä projekty so zameraním na mitigačné a adaptačné opatrenia v mestách, v školách a projekty na zvyšovanie povedomia o zmene klímy. Dôležitou súčasťou programu je aj bilaterálna spolupráca s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.