hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko bude zelenšie. Vláda dnes schválila Envirostratégiu 2030

 

Vláda dnes dala silný mandát dôslednej ochrane životného prostredia na Slovensku. Schválila dlho očakávanú Envirostratégiu 2030. Po rokoch má tak Slovensko jasne stanovený postup ako čeliť najväčším súčasným environmentálnym výzvam, ako je boj proti skládkovaniu odpadov, ochrana ovzdušia a ochrana druhov a biotopov. Po schválení vládou nastáva fáza uvedenia Envirostratégie do praxe. To sa bude diať prostredníctvom zmien zákonov či sektorových akčných plánov.

„Environmentálne výzvy, ktorým Slovensko čelí, si vyžadujú dlhodobú víziu a strategické smerovanie. Práve Envirostratégia 2030, na ktorej pracoval veľký tím odborníkov nastavuje ciele a navrhuje opatrenia, ako sa k nim dopracovať,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Osobitná pozornosť je venovaná environmentálnej výchove, pri ktorej zavedieme aj monitoring a vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít. Zlepšíme rozsah aj kvalitu zbieraných údajov, a to najmä v oblasti vôd, ovzdušia a odpadov a sprístupníme ich verejnosti,“ povedal štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla.

„Strategický dokument je rozdelený do troch základných oblastí, ktorými sú ochrana prírody so zameraním na ochranu vody, lesov a chránených druhov; zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane obehovej ekonomiky a efektívneho nakladania s odpadmi,“ priblížil Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia SR (IEP). Envirostratégiu 2030 pripravili práve analytici IEP spoločne so 160 odborníkmi z ministerstiev, akademickej pôdy, vedeckých inštitúcií, podnikateľského a neziskového sektora.

 

Hlavné ciele Envirostratégie 2030

Ochrana prírody
Zlepší sa ochrana biodiverzity a zamedzí sa zhoršovaniu stavu druhov a biotopov. Do roku 2024 sa prehodnotí a zjednoduší systém chránených území a stupňov ochrany. V národných parkoch budú bezzásahové územia tvoriť 50% celkovej rozlohy národného parku do roku 2025 a 75% tejto rozlohy do roku 2030. V bezzásahových územiach bude ťažba zakázaná a na ostatnom území bude uprednostňované prírode blízke obhospodarovanie. Zároveň sa zvýši aj kontrola ťažby dreva. V rámci udržateľného hospodárenia s pôdou bude ekologická poľnohospodárska výroba zaberať aspoň 13,5 % celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Slovensko dosiahne dobrý stav vôd a prijaté zelené opatrenia zabezpečia zvýšenú ochranu pred povodňami. Zadržiavaním vody, lepším plánovaním v krajine a zodpovednejším hospodárením s vodou prispejeme k obmedzeniu sucha a nedostatku vody.

Ochrana ovzdušia
V oblasti ochrany ovzdušia sa hlavné opatrenia zameriavajú na utlmenie spaľovania uhlia, ekologickú dopravu a efektívnejšie a čistejšie vykurovacie systémy. Dôslednejšie sa bude tiež uplatňovať princíp „znečisťovateľ platí“ a odstránené by mali byť tiež environmentálne škodlivé dotácie na uhlie alebo biomasu z neudržateľných zdrojov. Kvalita ovzdušia sa v roku 2030 zlepší a nebude mať výrazne negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. V oblasti zmeny klímy zníži Slovensko emisie skleníkových plynov v sektoroch obchodovania s emisiami o 43 % a mimo týchto sektorov minimálne o 20 % oproti roku 2005.

Zelené hospodárstvo
Na Slovensku sa budú postupne zavádzať princípy obehového hospodárstva. Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu na minimálne 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Zároveň sa zvýši používanie preventívnych opatrení na prevenciu vzniku čiernych skládok. Slovensko do roku 2030 obmedzí produkciu potravinového odpadu. Reštaurácie a supermarkety budú povinné potraviny ďalej využiť a to buď darovať nezávadné potraviny charite alebo potraviny po záruke kompostovať či energeticky zhodnotiť. Zelené verejné obstarávanie pokryje aspoň 70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných obstarávaní a výrazne sa zvýši podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Energetická náročnosť priemyslu Slovenska sa priblíži priemeru EÚ. V oblasti výroby energie bude preferovaná výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá svojou povahou nezaťažuje životné prostredie.
Envirostratégia 2030prešlamedzirezortným pripomienkovým konaním, v rámci ktorého k nemu bolo podaných 444 pripomienok. Následne sa dostala na rokovanie vlády. Aktuálne bude nasledovať fáza implementácie stratégie a napĺňanie jej cieľov a to najmä pri zmenách zákonov, nastavení podporných mechanizmov a sektorových akčných plánov.