hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort pokračuje v boji proti skládkam

 

Až takmer polovicu zmesového komunálneho odpadu, ktorý skončí na skládkach, tvorí biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Potrebné je zmeniť princípy a smerovanie v odpadovom hospodárstve. Posunúť sa v zmysle platnej hierarchie odpadového hospodárstva od ukladania odpadu na skládkach, energetického a materiálového zhodnocovania k opätovnému používaniu vecí, materiálov a najmä, k predchádzaniu vzniku odpadu. Vyplýva to z Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025, ktorý dnes schválila vláda SR.

„Prvé kroky sme už podnikli. Zaviedli sme povinnosť zaviesť hnedé kontajnery na bioodpad, spoplatnili sme ľahké plastové tašky a presadili protiskládkový balíček. Od januára tohto roka je účinná nová legislatíva, ktorej cieľom je finančne znevýhodniť skládkovanie odpadu a zvýšiť motiváciu obcí odpad triediť. A ďalšie opatrenia pripravujeme,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Program sa venuje konkrétnym opatreniam, ktorých cieľom je znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. Dominantné sú témy ako zavedenie povinného množstvového zberu komunálneho odpadu či podpora systémov spätného odberu odpadov z výrobkov, ako aj lokálnych zálohových systémov. Pri biologicky rozložiteľnom odpade je to napríklad podpora domáceho a komunitného kompostovania.

Pomerne výraznú časť v zmesovom komunálnom odpade predstavuje plastový odpad (10-11 %). Program, ktorý dnes schválila vláda SR, sa zameriava na obmedzovanie používania nerecyklovateľných jednorazových plastových obalov, predchádzaniu vzniku nadmerného množstva obalov v rámci jedného výrobku a podporu recyklácie plastových výrobkov a obalov. Pre oblasť plastov a obalov program vychádzal z Európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve.

V zmesovom komunálnom odpade má zastúpenie aj potravinový odpad. Len v rámci EÚ sa približne 88 milión ton potravín ročne stáva odpadom, čo predstavuje náklady vo výške 143 miliárd eur. V súčasnosti sa touto problematikou zaoberá Akčný plán na predchádzanie plytvaniu potravinami, ktorý vypracoval rezort pôdohospodárstva. Envirorezort chce ukladanie potravinového odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie na skládkach zakázať novou legislatívou od roku 2023.

V roku 2017 bolo na skládky odpadov uložených 1,3 mil. ton komunálnych odpadov, na čom má najvyšší podiel zmesový komunálny odpadov. Z tohto odpadu až takmer polovica (cca 45 %) predstavuje biologicky rozložiteľný odpad. V roku 2017 sa síce podarilo znížiť úroveň jeho skládkovania na 57 %, no táto dynamika je nedostatočná. Envirorezort preto v súčasnosti pracuje na novej stratégii nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom s cieľom jeho znižovania.

Predchádzanie vzniku odpadu je neoddeliteľnou súčasťou obehového hospodárstva. Túto víziu sa snaží napĺňať aj EÚ. Na podporu predchádzania vzniku odpadov je podľa programu potrebné presadzovať inovatívne výrobné procesy, dôsledne uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania, ale aj zlepšovať informovanosť verejnosti prostredníctvom informačných a vzdelávacích kampaní. Pretože zmena myslenia je v rámci predchádzania vzniku odpadu kľúčová. Splniť tieto úlohy však nebude možné bez aktívnej spolupráce s dotknutými orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, miestnou samosprávou a širokou verejnosťou.