hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V rámci OP KŽP pôjde na monitorovanie a hodnotenie vôd 5,5 milióna eur z európskych zdrojov

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje vyhlásiť v poradí už 52. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti monitorovania vôd či skvalitňovanie monitorovacej siete. Z európskych zdrojov bude na tento účel vyčlenených 5,5 mil. eur.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy budú právnické osoby poverené ministerstvom životného prostredia na zisťovanie množstva, režimu či kvality povrchových a podzemných vôd, ako aj správca vodohospodársky významných vodných tokov na Slovensku.

Pôjde o otvorenú výzvu, to znamená, že žiadosti budú môcť oprávnení žiadatelia predkladať ministerstvu kedykoľvek až do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú zverejnené na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného prostredia www.op-kzp.sk.