hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort pripravil plán komplexnej ochrany mokradí

Rieky, močiare, slatiny, vlhké lúky či lužné lesy, ale aj jazerá i umelé človekom vytvorené vodné plochy tvoria len 0,5 % výmery Slovenska a tak ako v iných štátoch, stále ubúdajú - ustupujú rozvojovým zámerom, nárokom na vodné zdroje, miznú v dôsledku zmeny klímy a hlavne prístupov vo využívaní krajiny. Práve pre komplexnú ochranu mokradí a ich múdre využívanie pripravil envirorezort dokument s vyhodnotením 73 úloh akčného plánu pre mokrade v r. 2015 – 2018 a s návrhom 65 aktivít na obdobie 2019-2021. Dokument dnes jednohlasne schválila vláda.

Pri príprave materiálu poskytli súčinnosť ďalšie rezorty a ich inštitúcie a ich spolupráca je vítaná aj pri realizácii opatrení na ďalšie obdobie. Prioritou zostáva zachovanie mokradí - aby neubúdali, nemenil sa ich charakter a aby sa s nimi počítalo nielen pri plánoch a stratégiách, ale pri každodennom rozhodovaní na celoštátnej i lokálnej úrovni.

Envirorezort venuje pozornosť aj monitoringu druhov a biotopov, ktoré sú viazané na mokrade, príprave programov starostlivosti o ďalšie chránené územia, vrátane chránených vtáčích území (z dosiaľ 13 vládou schválených dokumentov je 11 zameraných na mokrade). Za podstatnú však považuje realizáciu opatrení v teréne, napr. na odstraňovanie bariér na toku, na revitalizáciu mokradí a zlepšenie ich ekosystémových služieb. Ministerstvo životného prostredia SR prikladá mokradiam váhu aj pri vodozádržnom programe H2Odnota je voda – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody.

Mokrade a mokradné ekosystémy patria k najproduktívnejším a súčasne k najviac ohrozeným ekosystémom sveta. Ekosystémové služby a úžitky, ktoré mokrade poskytujú sú nenahraditeľné, sú nielen kolískou biodiverzity a domovom nespočetných druhov rastlín a živočíchov i prirodzenou čističkou vôd, ale tiež:
- zabezpečujú ochranu krajiny pred povodňami a zadržiavajú vodu v krajine,
- zmierňujú dôsledky zmeny klímy; vrátane zachytávania prívalových dažďov;
- sú zdrojom pitnej vody,
- produkujú biomasu a kyslík,
- sú priestorom pre oddych, rekreáciu (rybolov, poľovníctvo).

Viac info o mokradiach: http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/ramsarsky-dohovor/