Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

Környezetvédelmi alap

A támogatott tevékenységek leírása

A kérvények benyújtásának határideje – az egész 2017-es év folyamán, miközben a kézbesítés dátuma a döntő, nem a postára adás ideje.

A. terület: A LÉGKÖR ÉS AZ ÓZONRÉTEG VÉDELME

A1 tevékenység
Hő és meleg víz alacsony kibocsátású források felhasználásával történő előállításának támogatása
A támogatás célja a kibocsátási határértékek elérése a tüzelőanyag vagy az égetési technológia módosításával. A támogatás a közhasznú és üzleti célú projektekre (pl. középületek, iskolák, egészségügyi létesítmények, szociális és karitatív létesítmények, stb.) irányul.

A2 tevékenység
Hő, meleg víz és elektromos áram megújuló forrásokból történő előállításának támogatása
A támogatás célja a hő, meleg víz és elektromos áram megújuló forrásokból (zöld energia) történő előállítását biztosító beruházások. Például szilárd, folyékony és gáznemű tüzelőanyagok égetésére, vagy villamos energia felhasználására kérhető támogatása. A szél-, Nap-, víz-, geotermális energia vagy a biomasszából származó energia felhasználásra is igényelhető támogatás. Közhasznú és üzleti célú projektekre (pl. középületek, iskolák, egészségügyi létesítmények, szociális és karitatív létesítmények, stb.) irányul majd támogatás.

A3 tevékenység
Légszennyezés csökkentésére alkalmas csővégi technológiák támogatása
Kibocsátáscsökkentő és egyéb „csővégi“ (end-of-pipe) technológiák támogatása. Célcsoport a nagy és közepes levegőszennyező források üzemeltetői, melyek az új technológiákkal elérhetik a meghatározott kibocsátási határértékeket.

A4 tevékenység
Tiszta technológiák támogatása különös tekintettel az elérhető legjobb technológiákra (BAT), károsanyag-kibocsátást csökkentő helyettesítő nyersanyagok használata
A támogatás célja az alkalmazott technológia alacsony kibocsátású technológiára való lecserélése, különösen az oldószerek használata terén, illetve a nyersanyag bázis környezetvédelmi okokból történő megváltoztatásával összefüggő beruházások támogatása.

A5 tevékenység
A levegőminőség javítására irányuló projektek támogatása
A levegőminőség biztosításával összefüggő beruházások támogatása. Légszennyező területek füvesítése, a települések kezelésébe tartozó utak és terek tisztítása (locsolása, seprése), növények telepítése (pl. sövények telepítése az utak mentén) a közlekedéstől vagy szeles időjárástól poros felületek levegőszennyező hatásának csökkentése céljából, egyéb intézkedések.

A6 tevékenység
Az ózonréteget károsító anyagok illetve a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyettesítése, gyűjtése, újrahasznosítása, regenerálása és megsemmisítése
Helyettesítő anyagok alkalmazása, új technológiák bevezetése a szabályozott anyagok valamint a flórtartalmú üvegházhatású gázok újrahasznosítására, hatástalanítására.

B. terület: VÍZHASZNÁLAT ÉS -VÉDELEM

BK1 tevékenység
Szennyvíztisztító telepek bővítése és hatékonyabbá tétele
A támogatás a szennyvíztisztító telepek bővítésére és hatékonyabbá tételére irányul, különös tekintettel az uniós irányelvekben meghatározott követelmények teljesítésére.

BK2 tevékenység
Szennyvíztisztítás
Közüzemi szennyvízhálózat-rendszerek építésének (szennyvíztisztító) támogatása olyan agglomerációkban, melyekben jelenleg nincs szennyvíztisztító telep, vagy kicsi a kapacitása, esetleg nem felel meg az előírt szennyvízkezelési szintnek vagy a telep egy másik településen található.

BK3 tevékenység
A létező csatornahálózat bővítése vagy felújítása
A támogatás a létező csatornahálózat bővítésére vagy felújítására fordítható. A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a szennyvíz tisztítása már biztosított egy meglévő, kapacitásában megfelelő telepen.

BV1 tevékenység
A létező vízüzemi / vízügyi kapacitást felhasználó vízvezeték építése
Ivóvízellátó rendszer kiépítésének támogatása olyan esetekben, ahol technikailag megoldható a vízvezetékek meglévő kapacitásának és a vízforrások gazdaságilag hatékony felhasználása. Támogatás igényelhető folyamatvíz –ellátásra alkalmas ipari vízvezeték kiépítésére is.

BV2 tevékenység
Kis hozamú vízforrásokra épülő vízvezeték támogatása
Ivóvízellátó rendszer kiépítésének támogatása olyan esetekben, ahol technikailag nem megoldható a vízvezetékek meglévő kapacitásának és a vízforrások gazdaságilag hatékony felhasználása. Támogatás igényelhető folyamatvíz –ellátásra alkalmas ipari vízvezeték kiépítésére is.

BV3 tevékenység
A meglévő vízvezeték bővítése vagy felújítása
Támogatás igényelhető a már létező ellátórendszer kibővítésére vagy felújítására illetve
folyamatvíz –ellátásra alkalmas ipari vízvezeték bővítésére és felújítására is.

BV4 tevékenység
Meglévő vízforrások és a velük összefüggő létesítmények kezelése és felújítása

A meglévő vízforrások és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények felújítására lehet pályázni, hogy teljesüljenek az emberi fogyasztásra szánt víz minőségére vonatkozó előírások.
Támogatás igényelhető az ipari vízellátást biztosító források és létesítmények felújítására is.

BP1 tevékenység
Kisvízfolyásokat érintő intézkedések
Árvízvédelmi intézkedésekre igényelhető támogatás. Elsősorban olyan projektekre, melyek célja a maximális átfolyás csökkentése, az árterület elöntéstől való védelme.
Azon kérvényezők igényelhetnek támogatást, akik bérlik az adott kisvízfolyást.

BP2 tevékenység
Folyómedren kívüli intézkedések
Olyan rendszerek kiépítésére és felújítására igényelhető támogatás, melyek lassítják a víz lefolyását az ártérről a folyóba, növelik a ártér vízvisszatartó képességét és védik a lakott területeket az elöntéstől. (pl. a felgyülemlett esővíztől, amely nem szivárog be a talajba, hanem végigfolyik a felszínen). Olyan projektumok is támogathatók, melyek a zöld infrastruktúra felhasználásra irányulnak – sövények felújítása, fásítások telepítése a táj vízvisszatartó képességének növelésére, vízelvezető csatornák kiépítése a lakott és a külterületek határán.

C. terület HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE

C1 tevékenység
Hulladéklerakók lezárása és rekultivációja
Olyan hulladéklerakók lezárására és rekultivációjára igényelhető támogatás, melyek települési önkormányzatok vagy háttérintézményei hatáskörébe tartoznak. Nem lehet illegálisan létrehozott lerakók szanálására pályázni.

C2 tevékenység
Hulladékképződés megelőzése, biológiailag lebomló települési hulladék osztályozott gyűjtése és újrahasznosítása
A támogatás a hulladék képzés megelőzésére és újrahasználatra való előkészítésére irányul (háztáji komposztálás, komposztáló, szemétaprító beszerzése, tájékoztató kampány). Támogatás igényelhető a biológiailag elbomló települési hulladék szelektált gyűjtésére és hasznosítására, az osztályozott gyűjtésre szolgáló berendezések beszerzésére, ill. létesítmények építésére (komposztáló építése, komposztforgató gép, osztályozó, aprítógép, forgácsoló, traktor, kistraktor, homlokrakodó, információs kampány).

C3 tevékenység
Szelektív gyűjtés bevezetése, gyűjtőudvarok építése osztályozó berendezések
A támogatás a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének bevezetésére, gyűjtőudvarok kialakítására és osztályozó berendezések beszerzésére (hulladékgyűjtő edények, a hulladéktároló konténerek védelme a vandalizmussal és az időjárással szemben), osztályozó berendezésekre illetve az osztályozott szemét szállítására igényelhető.

D. terület: TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM

A támogatás célja a biológiai sokszínűség védelme és a  biodiverzitás részeinek fenntartható használata.

D1 tevékenység
Az ökológiai stabilitás területi rendszerének kiépítése a jóváhagyott dokumentáció alapján
A támogatás azon tevékenységekre irányul, melyek célja az ökológiai stabilitás területi rendszerének kialakítása és fenntartása.

D2 tevékenység
Az ökoszisztémák természetes faji összetételének védelme
A támogatás az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésére irányul.

D3 tevékenység
Az elfogadott fejlesztési tervek végrehajtása
A támogatás a védett területek, védet fák, nemzetközi jelentőségű területek valamint ezek védelmét és fejlesztését célzó programok végrehajtására fordítható, azaz tanösvények, pihenőhelyek, ökoparkok, ökoútvonalak, sportpályák kiépítésére és felújítására, halastavak és kis vízfelületek rendezésére és terület-helyreállításra fordítható.

D4 tevékenység
Védett területek védőzónájában megvalósított intézkedések
Az 5. fokozatú természetvédelmi területek védőzónájában, ahol nem engedélyezték a véletlenszerű fakitermelést, a kártevők elszaporodásának és terjedésének magakadályozására irányuló intézkedésekre igényelhető támogatás.

D5 tevékenység
Védett fajok és élőhelyek kedvező állapotának elérésére vagy fenntartására irányuló intézkedések megvalósítása
Olyan nemzeti vagy európai jelentőségű védett fajok és élőhelyek kedvező állapotának elérésére vagy fenntartására kérhető támogatás, melyeket általános gazdálkodással nem lehet megvédeni.

E. terület: KÖRNYEZETVÉDELMI NEVELÉS, KÉPZÉS ÉS PROPAGÁCIÓ

Nemzetközi, nemzeti, kerületi, regionális vagy helyi non-profit jellegű környezetvédelmi és oktatási tevékenységekre, környezetvédelmi témájú rendezvényekre, szakmai kiadványok, tájékoztató és promóciós anyagok kiadására igényelhető támogatás. Pályázni lehet a környezeti nevelést szolgáló központok építésére és felújítására, környezetvédelmi tájékoztatási központok, kiállítások, tanösvények, kerékpárutak és geoparkok felújítására.

F. terület: A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE ÉS A JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ KUTATÁS, FEJLESZTÉS

A támogatás a környezet állapotának felmérésére valamint a környezet állapotának javítását célzó kutatási és fejlesztési tevékenységre irányul. Továbbá támogatja a környezetterhek folyamatos megfigyelését, a földcsuszamlások és a bányászat következményeinek szanálását a környezetvédelmi minisztérium illetékes főosztályának jóváhagyásával.

A környezeti terhelések eltávolításának támogatása

H. terület: KÖRNYEZETi TERHELÉSEK

Az emberek egészségére és a környezetre komoly veszélyt jelentő környezeti terhelések eltávolításával összefüggő tevékenységekre igényelhető támogatás.
A kérvényezőnek a geológiai munkákról szóló 569/2007. sz. törvény szerint kell eljárnia.

Tovább az alap szlovák nyelvű oldalára.