Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

Adatigénylés

A közérdekű adatigénylés szabályai

A 211/2000. sz., az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény szerinti közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma Jogi Főosztályának hatáskörébe tartozik.

Információ igényelhető:
1. szóban - munkanapokon 09.00 és 15.00 óra között a +421 2 59 56 2222telefonszámon
2. személyesen a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumán,
3. írásban az alábbi címen:
Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma
Jogi Főosztály
Ľudovít Štúr tér 1 (Nám. Ľudovíta Štúra 1)
812 35 Pozsony (Bratislava)

Ministerstvo životného prostredia SR
sekcia legislatívy a práva
odbor práva
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

4. elektronikusan az  címen,
5. vagy az elektronikus űrlap segítségével.

A kérvényben egyértelművé kell tenni
- mely köteles személynek szól;
- a kérelmező utónevét, családi nevét, ha az adatigénylést jogi személy nyújtja be elnevezését vagy üzleti megnevezését, annak lakcímét vagy székhelyét, ill. a jogi személy nevében eljáró személy nevét
- a kért információkat
- a kért információk elérhetővé tételének javasolt módját (írásban - papír alapú másolat, elektronikusan - elektronikus alapú másolat készítése).

Az információszolgáltatás ingyenes, kivéve az adatigénylés teljesítésével – másolatok készítése, adathordozók, kézbesítés - kapcsolatban felmerült költségeket.

Az adatszolgáltatás költségtérítését a minisztérium vonatkozó, 2017. március 29-én kelt, 3/2017-9 számú irányelve szabályozza.
Hivatkozások
· smernica-c-3_2017-9.pdf [261,35 kB]
· priloha-c-1.pdf [205,02 kB]
· priloha-c-2.pdf [206,7 kB]
· priloha-c-3.pdf [203,29 kB]

Az információ közzétételét kérő kérvényt a köteles személy haladék nélkül, legfeljebb azonban a kérvény benyújtásától vagy a hiányosságok pótlásától számított 8 munkanapon belül elintézi.
Komoly okokból a köteles személy meghosszabbíthatja a határidőt legfeljebb 8 munkanappal.
A határidő meghosszabbításáról a köteles személy haladéktalanul értesíti a kérvényezőt, legkésőbb a határidő lejártáig. Az értesítésben feltünteti az okokat is, amelyek a határidő meghosszabbításához vezettek.

Ha a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma a kért információval nem rendelkezik, de tudomása van róla, hol lehet elérni azt, a kézhezvételtől számított öt napon belül továbbküldi a kérvényt annak a köteles személynek, akinek a birtokában van a kért információ.
Ha a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma a kérvénynek akár csak egy részkérdésben nem tesz eleget, a meghatározott törvényi határidőn belül köteles erről írásos határozatot kiadni.

A köteles személy információnyújtásról meghozott elutasító határozata ellen, vagy a kérvényről való döntés határidejének elvesztegetése ellen a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést ahhoz a köteles személyhez kell benyújtani, amely a határozatot kiadta, vagy amelynek azt ki kellett volna adnia, vagyis a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának Jogi Osztályára.
Ha a Jogi Osztály 30 napon belül teljes mértékben nem tesz eleget a fellebbezésnek, a környezetvédelmi miniszter különbizottsága elé terjeszti, amiről a kérvényezőt is tájékoztatja. A fellebbezésről a környezetvédelmi miniszter dönt.
Amennyiben a 211/2000. számú, az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény nem rendelkezik másként, az információk közzétételénél a 71/1967. számú közigazgatási eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.