domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Monitorovanie podzemných vôd

Informácia o monitorovaní skládky Vrakuňa 

Pod skládkou a v oblasti kontaminačného mraku sa nachádzajú pesticídy, prchavé uhľovodíky a ropné látky

Koľko vrtov sa využíva na monitorovanie

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra monitoruje lokalitu pomocou celkovo osemnásť monitorovacích objektov - teda vrtov, ktoré slúžia na sledovanie stavu podzemnej vody. Vrty sú rozmiestené či už v samotnej skládke, ale aj v bližšom či vzdialenejšom okolí skládky. Najvzdialenejší monitorovací objekt sa nachádza približne 3,7 km od okraja skládky v smere potenciálneho šírenia kontaminácie (smer juhovýchod). Monitorovanie a rozmiestňovanie vrtov začalo ešte v roku 2016.

Ako často prebieha monitorovanie

Monitorovanie prebieha v pravidelných intervaloch 4 krát ročne, merajú sa vybrané terénne ukazovatele a odoberajú sa vzorky podzemných vôd. Odobraté vzorky podzemných vôd sa bezodkladne odosielajú do akreditovaného laboratória v Spišskej Novej Vsi. V rámci terénnych meraní sa sledujú hodnoty úrovne hladiny podzemnej vody, pH, obsahu rozpusteného kyslíka vo vode alebo teploty vody.

Čo sa vo vode nachádza

Z analýzy vzoriek, ktorú vykonal Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vyplýva, že priamo pod skládkou a v okolí, ktoré je zasiahnuté kontaminačným mrakom, sa v podzemnej vode našlo množstvo chemických látok. Spomedzi nich treba spomenúť viaceré pesticídy (napr. prometrýn, simazín), prchavé chlórované uhľovodíky alebo ropné látky. Ďalej sú to anorganické zložky, ako je arzén, nikel, sírany a ďalšie.

Čo sa so vzorkami deje ďalej

Namerané hodnoty sa spolu s výsledkami chemických analýz následne ukladajú do informačného systému monitorovania environmentálnych záťaží. Ten slúži na uchovávanie informácií o monitorovaných environmentálnych záťažiach a zároveň ako podklad pre vyhodnocovanie aktuálneho stavu monitorovaných záťaží, vrátane hodnotenia vývojových trendov najdôležitejších znečisťujúcich zložiek.

RNDr. Igor Slaninka, PhD.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra