Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

8963/2020-6.3

30.06.2020

Žiadateľ: Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo, Pod Čelcom 307/1, 032 42 Vavrišovo

VEC: Žiadosť o povolenie výnimky z podmienok druhovej ochrany v súvislosti so spracovaním kalamity, vykonaním lesohospodárskych činností v zmysle schváleného PSL a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, odstraňovaním následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesných porastoch v správe Urbárskeho spolku vo Vavrišove.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo na adresu: (elektronická podoba bez autorizácie) v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice