hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

7807/2021-6.3

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH - dekana Farmaceutickej fakulty UK v BA, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava

VEC: Žiadosť o povolenie výnimiek zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov z dôvodu floristického výskumu lišajníkov, slizoviek a machorastov a faunistického výskumu kôrovcov.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk (elektronická podoba bez autorizácie) v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.