hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

10699/2021-6.3

 

Žiadateľ: Horný Dvor, s.r.o., Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec, IČO: 50767437 - žiadosť o povolenie výnimky z  druhovej ochrany, spočívajúcej v umožnení premiestniť/nahradiť súčasné miesto rozmnožovania chráneného druhu - včelárik zlatý z pozemku p.č. 5561/1 a 5565 v k.ú. Senec na inú vhodnú lokalitu v okolí.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo na adresu: anna.haladekova@enviro.gov.sk (elektronická podoba bez autorizácie) v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/) alebo ústne do zápisnice.