Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6173/2020 Rozhodnutie v ZK_ Skládka odpadov Nový Tekov, V. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad

14.02.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Nový Tekov, V. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“ navrhovateľa Tekovská ekologická, s.r.o. 935 33 Nový Tekov č. 133, takto: Zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Nový Tekov, V. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

novy-tekov-rozhodnutie-rs.pdf