Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

5965/2020 RvZK Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku

12.02.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 5)“ navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, takto: Zmena navrhovanej činnosti „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku (Zmena č. 5)“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určuje podmienka na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov: - stavenisko vybaviť protihavarijnými prostriedkami pre zachytenie prípadného úniku ropných látok.

 

 

rozhodnutie-nafta-lab5-rs.pdf