Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4215/2020-1.7/rc-R D1 Bratislava - Senec, 1. úsek Bratislava - Triblavina

13.05.2020

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava - Triblavina“, navrhovateľa, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava:

Zmena navrhovanej činnosti „D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava - Triblavina“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

rozhodnutie-dialnica-d1-bratislava-senec-1-usek-rs.pdf