domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

34277/2020 Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako

ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2

ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa

§ 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších

predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 ods. 2 a v súlade s § 29 ods. 11

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho

konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných

nebezpečných odpadov“, navrhovateľa CEMMAC, a. s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné

Srnie (IČO 31 412 106), takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných

nebezpečných odpadov“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa bude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

rozhodnutie-cemmac.pdf