Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

29376/2020 Rozhodnutie Dva bytové domy s polyfunkciou, prípojky inžinierskych

24.06.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a)

a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán

podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 30 ods. 1 písm. e) zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e

správne konanie vo veci konania o podnete v súvislosti s navrhovanou činnosťou „Dva bytové

domy s polyfunkciou (stavby na bývanie a podnikanie), prípojky inžinierskych sietí

Chorvátsky Grob Na pasienku“ navrhovateľa Ing. Júliusa Krištofíka (ml.), Pražská 31, 811

04 Bratislava. 

 

r-pasienku.pdf