Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

20518/2020 Rozhodnutie v ZK - Navýšenie materiálov pre linku na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií v hale H4a

13.05.2020

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na

životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa

§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení

s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967

Zb. o právnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní

zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Navýšenie materiálov pre

linku na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií v hale H4a“, navrhovateľa

Volkswagen Slovakia, a. s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Navýšenie materiálov pre linku na povrchovú

predúpravu hliníkových častí karosérií v hale H4a“ uvedená v predloženom oznámení

o zmene navrhovanej činnosti

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

vw-navysenie-materialov-linku-povrchovu-hale-h4a-rozhodnutie-vydane-zk_.pdf