Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13562/2020 Rozhodnutie v zisťovacom konaní - Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom - úprava novej skládky

13.03.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako

ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2

ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa

§ 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších

predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29 ods. 2 a v súlade s § 29 ods. 11

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho

konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom – úprava

novej skládky v zmysle § 114 c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov“, navrhovateľa T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO:

36 400 491, v zastúpení spoločnosti EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava,

IČO 31 392 547, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom – úprava novej

skládky v zmysle § 114 c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

rozhodnutie-ziar-n-hronom.pdf